Hop til indhold
Højesteret

Moms. Ikke byggeri for egen regning. 
21-09-2011 

Sag 152/2010

Dom afsagt den 21. september 2011.

FM-Søkjær A/S
mod
Skatteministeriet

Ikke moms efter reglerne om opførelse af byggeri for egen regning

FM-Søkjær A/S drev byggevirksomhed med opførelse af bl.a. andelsboliger.

Spørgsmålet var, om FM-Søkjær i relation til 14 andelsboligprojekter skulle svare moms efter reglerne om opførelse af byggeri for egen regning eller efter reglerne om opførelse af byggeri for fremmed regning.

Afgørende herfor var, om støbning af fundament var påbegyndt, inden FM-Søkjær indgik bindende aftale om overdragelse af brugsretten til en andelsbolig i det pågældende projekt. I så fald ville betingelserne for at skulle svare moms efter reglerne om opførelse af byggeri for egen regning være opfyldt.

FM-Søkjær gjorde gældende, at der var tale om byggeri for egen regning, og nedlagde som følge heraf en påstand om, at selskabets momstilsvar for en periode i årene 2003-05 skulle nedsættes med 10.250.079 kr. FM-Søkjær henviste til, at der ikke var indgået aftaler om salg før støbning af fundament i hvert enkelt projekt.

FM-Søkjær nedlagde en subsidiær påstand om nedsættelse af momstilsvaret med et mindre beløb for det tilfælde, at man måtte komme frem til, at der var indgået aftaler forud for støbningstidspunktet. Selskabet gjorde i den forbindelse gældende, at aftalerne var suspensivt betinget af, at 80 % af andelsboligerne blev solgt, med den virkning, at der var tale om byggeri for egen regning med hensyn til de projekter, hvor denne betingelse ikke var opfyldt på det tidspunkt, hvor støbning af fundament blev påbegyndt.

Højesteret frifandt Skatteministeriet.

Efter en nærmere gennemgang af bevisførelsen vedrørende aftaleindgåelsen udtalte Højesteret bl.a., at FM-Søkjær i hvert enkelt projekt havde indgået aftaler om overdragelse af brugsretten til andelsboliger, inden støbning af fundament blev påbegyndt.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at nærmere angivne afsnit i købekontrakterne skulle forstås således, at aftalerne om overdragelse af brugsretten til andelsboliger i det pågældende projekt var betinget.

Højesteret fastslog herefter, at FM-Søkjær ikke havde opført bygningerne for egen regning som fastsat i momslovens § 6, stk. 1.

 Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 21-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk