Hop til indhold
Højesteret

Modregning i konkurs tilladt 
19-08-2016 

Sag 5/2016 og 11/2016
 

Dom afsagt den 19. august 2016

 

Ventus Luftteknik ApS under konkurs
mod
Skatteministeriet

og

Murerfirmaet Søren Jonasen A/S under konkurs
mod
Skatteministeriet

 

SKATs modregning af krav på skyldig moms i konkursboers krav på fradrag for tab på ikke betalte fakturaer tilladt

Sagerne angik, om SKAT var berettiget til i to konkursboers krav på fradrag for tab på ikke be­talte fakturaer, jf. momslovens § 27, stk. 6, at modregne sit krav på skyldig moms for de af­giftsperioder, hvor de pågældende fakturaer var udstedt. SKATs krav var stiftet før de respek­tive fristdage i konkursboerne, mens konkursboernes krav var stiftet efter fristdagen. Da der var enighed om, at be­tingelserne for modregning efter kon­kurslovens § 42, stk. 1, ikke var opfyldt, var det herefter spørgsmålet, om modregning kunne ske efter dansk rets alminde­lige regler om kon­neks modregning, som efter konkurslovens forarbejder gælder ved siden af modreg­ningsbe­stemmelsen i § 42.

Højesteret udtalte, at afgiftspligten efter momslovens § 23, stk. 1, indtræder ved leverin­gen. Momsbeløbet indgår herefter i virksomhedens opgørelse af moms for den pågældende afgifts­periode. Hvis kravet på betaling for leverancen viser sig uerholdeligt, lider virksomhe­den et tab. Den del af tabet, der svarer til momsbeløbet, kompenseres virksomheden for ved at få et fradrag efter moms­lovens § 27, stk. 6, når tabet konstateres. Såvel konkursboernes krav som SKATs krav udspringer af de momsbelagte fakturaer, som har vist sig uerholdelige. Uden disse fakturaer havde konkursboerne ikke haft noget krav efter § 27, stk. 6, og SKATs krav på ikke betalt moms havde været tilsvarende mindre. De beløb, som konkursboerne har krav på efter momslovens § 27, stk. 6, indgår således reelt i SKATs krav på ikke betalt moms for den afgiftsperiode, hvor momsbeløbet indgår, og er dermed nært forbundet med restancen for denne afgiftsperiode. Denne nære forbindelse består, uanset at en del af momskravet for den pågældende afgiftsperiode er betalt, som det var tilfældet vedrø­rende det ene konkursbo.

Højesteret fandt herefter, at der i hvert fald i en situation som den forelig­gende, hvor der var tale om konkursboer, som ikke havde fortsat virksomhedsdriften, kan ske modregning.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk