Hop til indhold
Højesteret

Ministeriums erstatningsansvar 
07-10-2016 

Sag 42/2016
 

Kendelse afsagt den 7. oktober 2016


CO-industri som mandatar for A
mod
Beskæftigelsesministeriet


Spørgsmål i relation til ministeriums erstatningsansvar blev ikke forelagt EU-Domstolen

CO-industri som mandatar for A havde i sagen anført, at Beskæftigelsesministeriet har pådra­get sig et erstat­nings­ansvar over for arbejdstager A som følge af, at Danmark ikke havde im­ple­menteret den ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie, som følger af artikel 7 i ar­bejds­tids­direk­ti­vet (2003/88/EF). I den forbindelse anmodede CO-industri som mandatar for A om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

EU-Domstolen har allerede i en række domme besvaret præjudicielle spørgsmål vedrø­rende medlemsstaternes erstatningsansvar. På den baggrund forelå der efter Højesterets fore­løbige opfattelse ikke en sådan rimelig tvivl om, under hvilke betingelser en med­lemsstat kan ifalde erstatningsansvar for mang­len­de overhol­delse af EU-retten, at der var be­hov for at fo­relægge EU-Domstolen yderligere spørgsmål, inden Højesteret kunne tage stil­ling til de på­stande, som CO-industri som mandatar for A havde nedlagt for Højeste­ret.

Anmodningen om forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen blev herefter ikke taget til følge.


 Læs hele kendelsen her

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk