Hop til indhold
Højesteret

Mindreårig asylansøgers dokumentfalsk 
03-02-2012 

Sag 179/2011

Dom afsagt den 3. februar 2012.

Rigsadvokaten
mod
T

Strafbortfald ved mindreårig asylsansøgers dokumentfalsk begået ved første indrejse i Danmark

T var somalisk statsborger og 16 år på gerningstidspunktet.  I oktober 2009 indrejste hun i Danmark fra Grækenland. Ved et gatecheck i lufthavnen foreviste T et falsk norsk udlændingepas. T søgte asyl og blev efterfølgende meddelt opholdstilladelse i Danmark i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 2.

T blev i by- og landsret blandt andet idømt fængsel for dokumentfalsk, jf. straffelovens § 171. Dommen var, for så vidt angår straffen, anket til Højesteret med påstand om frifindelse, subsidiært strafbortfald og mere subsidiært formildelse.

Højesteret fandt, at den særlige beskyttelse mod straf for ulovlig indrejse m.v., som gælder efter artikel 31, stk. 1, i FN’s flygtningekonvention, som Danmark har tiltrådt, ikke gælder for personer, der ikke er flygtninge i konventionens forstand. Højesteret fastslog, at udlændingelovens § 7, stk. 1, omfatter personer, som er flygtninge i konventionens forstand, mens § 7, stk. 2, omfatter personer, der er beskyttet på andet grundlag. Spørgsmålet om, hvorvidt en person har på opholdstilladelse efter § 7, stk. 1, eller § 7, stk. 2, afgøres efter udlændingeloven endeligt af udlændingemyndighederne, og udlændingemyndighedernes vurdering, hvorefter T var omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 2, skulle derfor lægges til grund.

Da heller ikke nødretlige betragtninger kunne medføre frifindelse, fandt Højesteret, at T ikke kunne frifindes for straf.

Højesteret fandt imidlertid, at der forelå sådanne særlige forhold og formildende omstændigheder, at straffen burde bortfalde i medfør af straffelovens § 83.

Højesteret lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at anklagemyndigheden efter nærmere regler herom kan frafalde tiltale også i tilfælde, hvor en asylansøger, der ved indrejse i Danmark har anvendt falske papirer, får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2, og at der ved afgørelsen heraf navnlig kan lægges vægt på den tid, der er gået med asylsagens behandling. Det var endvidere oplyst, at der ikke efter juni 2010 ses at være blevet rejst tiltale mod mindreårige asylansøgere for dokumentfalsk begået i forbindelse med indrejse i Danmark. 

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse for så vidt angår straffen. 

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 03-02-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk