Hop til indhold
Højesteret

Memory Card Technology 
27-03-2015 

Sag 182/2013 og 203/2013
 

Dom afsagt den 27. marts 2015

 

Sag 182/2013

Arne B. Jepsen,
Erling Lauridsen,
Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab,
Harald Birkwald,
Michael Nielsson
og
Strandvejen 44 Finans ApS (tidligere PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisions­aktieselskab)
mod
Memory Card Technology A/S under konkurs,
Kjeld Ranum,
Niels Peder Opstrup
og
Peter Pasgaard

og

Sag 203/2013

Memory Card Technology A/S under konkurs
mod
Kjeld Ranum

 

Revisorer og bestyrelsesformand frifundet for erstatningskrav på 100 mio. kr.

Det børsnoterede selskab Memory Card Technology A/S blev i 2001 erklæret konkurs med et samlet tab på ca. 500 mio. kr.

For Højesteret angik sagerne, om konkursboet efter Memory Card Technology havde krav på erstatning fra dets tidligere bestyrelsesformand, Kjeld Ranum, og revisorer med 100 mio. kr. under henvisning til, at bestyrelsesformanden og revisorerne havde begået ansvarspådragende fejl og forsømmelser. Konkursboet gjorde gældende, at selskabet havde lidt et tab ved, at driften af selskabet som følge af den ansvarspådragende handlemåde blev fortsat efter et tidspunkt, hvor driften burde have været indstillet eller tilpasset.

Selskabets tidligere direktør, A, blev ved landsrettens dom dømt til at betale 100 mio. kr. i erstatning til konkursboet, men havde ikke anket dommen til Højesteret. Konkursboet havde ikke anket landsrettens frifindelse af de menige bestyrelsesmedlemmer, Niels Peder Opstrup og Peter Pasgaard, men revisorerne havde nedlagt en friholdelsespåstand over for dem.

Højesteret frifandt bestyrelsesformanden og revisorerne, og som følge heraf bortfaldt revisorernes friholdelsespåstand over for bestyrelsesmedlemmerne.

I forhold til revisorerne fastslog Højesteret, at revisorerne havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med regnskabsaflæggelserne for 1998/99 og 1999/2000, men at det ikke var godtgjort, at der var årsagsforbindelse mellem de ansvarspådragende fejl og tabet.

I forhold til bestyrelsesformanden fastslog Højesteret, at han i varetagelsen af sit hverv havde levet op til sine forpligtelser som bestyrelsesformand, og at der ikke på grund af en enkeltstående fejl i forbindelse med hans håndtering af kritik fra koncernens fratrådte økonomidirektør var grundlag for at pålægge ham erstatningsansvar.

Landsretten var kommet til et andet resultat, idet landsretten havde fundet revisorerne ansvarlige for konkursboets tab på 100 mio. kr. solidarisk med A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk