Hop til indhold
Højesteret

Medvirken til selvmord 
23-09-2019 

Sag 42/2019
 

Dom afsagt den 23. september 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T fundet skyldig i to forhold af overtrædelse af straffelovens § 240 om medvirken til selv­mord og et forhold af forsøg herpå. Straffen fastsat til 60 dages betinget fængsel

T var ved landsrettens dom fundet skyldig i to forhold af overtrædelse af straffelovens § 240 om medvirken til selvmord og et forhold af forsøg herpå. Sagen angik i første række, om de handlinger, som T efter landsrettens bevisresultat havde foretaget i de tre forhold, var strafba­re som medvirken efter § 240, og om betingelserne for at straffe for forsøg var op­fyldt.

I forhold 2 var T i landsretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 240 ved forud for Bs død via en kontakt at have skaffet medicin til B med viden om, at medicinen skulle bru­ges til Bs selv­mord. I forhold 1 var T fundet skyldig i forsøg på overtrædelse af § 240 ved via en medtiltalt at have skaffet receptpligtig medicin til A med viden om, at medicinen skulle bruges til As selv­­mord, som imidlertid mislykkedes. Højesteret tiltrådte, at Ts handlinger i dis­­se forhold var straf­bare som medvirken til selvmord efter § 240 henholdsvis som forsøg herpå.

I forhold 3 var T i landsretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 240 ved i mail­korrespon­dan­ce med C at have vejledt om metoder til at begå selvmord, hvorved T medvirke­de til Cs selv­mord ved indtagelse af medi­cin og placering af en plastikpose lukket sammen med et gum­­mibånd over hovedet. Højeste­rets flertal tiltrådte, at T ved sin rådgivning havde foretaget en konkretiseret og væsentlig medvirken til Cs selvmord, og at rådgivningen efter sin karak­ter ikke var straffri som følge af, at rådgivningen tog udgangspunkt i en generel vejledning, som lovligt var offentliggjort på en hjemmeside.

Højesterets flertal tiltrådte endvidere, at straffen var fastsat til 60 dages betinget fængsel.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk