Hop til indhold
Højesteret

Meddelelse af anketilladelse 
21-10-2014 

Sag 105/2014
 

Kendelse afsagt den 9. oktober 2014   

 

Tonny Madsen A/S
mod
Flemming Hakon Kragh

 

Admittering af anke, der ved en fejl var anket til en forkert ankeinstans

En dom afsagt af Retten i Svendborg, der skulle ankes til Østre Landsret, blev ved en fejl anket til Vestre Landsret. Inden ankefristens udløb blev sagen af Vestre Landsret henvist til Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 248, stk. 2, og modtaget af Østre Landsret efter ankefristens udløb. Østre Landsret afviste herefter ankesagen.

Højesteret konstaterede, at bestemmelsen i retsplejelovens § 248, stk. 2, ikke finder anvendelse på ankesager. Højesteret fandt, at sagens henvisning havde givet appellanten en berettiget forventning om, at anken var rettidigt iværksat, og at han ikke selv behøvede at foretage sig yderligere for at rette den fejl, han havde begået ved at indlevere ankestævningen til den forkerte landsret. Højesteret fandt derfor, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at anken undtagelsesvis burde tillades, jf. retsplejelovens § 372, stk. 2, 4. pkt.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk