Hop til indhold
Højesteret

Medarbejdere omfattet af pensionsforsikring som led i arbejdsmarkedspensionsordning, selv om præmie var betalt for sent 
24-05-2011 

Sag 196/2008 m.fl.

Dom afsagt den 24. maj 2011.

Københavns-, Frederiksberg- henholdsvis Viborg Kommune
mod
FOA – Fag og Arbejde som mandatar for A, B og C
og
PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Biintervenient til støtte for appellanterne: KL

Medarbejdere omfattet af pensionsforsikring som led i arbejdsmarkedspensionsordning, selv om præmie var betalt for sent

Sagerne angik dækning under nogle pensionsforsikringsord­ninger, der er aftalt som led i kol­lektive overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Pensionsforsikringsordningerne omfatter bl.a. en invalide­pensionsdækning, der er etableret som en obligatorisk del af de pågældende ordninger på kollektivt grundlag og uden helbreds­bedømmelse, og som skal dække, når erhvervsevnen før det 65. år nedsættes med mindst 2/3. I de foreliggende sager havde medarbejderne A, B og C mistet 2/3 af deres erhvervsevne, efter at de opfyldte over­enskomstens kriterier for at være omfattet af pensionsfor­sikringsord­ningen. Ved en fejl havde deres arbejdsgivere, kommunerne, imidlertid ikke fået indbetalt pensionsbidrag og dermed fået A, B og C tilmeldt på det tidspunkt, hvor de opfyldte kriterierne for at være omfattet af ordnin­gen, men først efter, at de havde mistet 2/3 af de­res erhvervsevne.

Hovedspørgsmålet i sagerne var, om A, B og C var omfattet af inva­lidepensionsdækningen fra det tidspunkt, hvor overenskom­stens kriterier for at være omfattet af forsikringen var op­fyldt, eller om dækning først kunne indtræde, når den en­kelte medarbejder var tilmeldt ordningen ved, at første pensionsbidrag indbetales.

Højesteret fastslog, at forsikringsselskabet ikke havde været berettiget til efter kommunernes indbetaling af pensionsbidrag at nægte A, B og C dækning under pen­sionsordningernes obligatoriske invalideforsikring på de vilkår, som ville have væ­ret gældende, hvis arbejdsgiveren havde påbegyndt ind­betalingen af pensionsbidrag rettidigt. Højesteret fandt ved fortolkning af aftalegrundlaget for pensionsforsikringsordningerne – overenskomsterne, overenskomstparternes aftaler om pension (rammeaf­taler) og selskabets forsikringsbetingelser – at rettidig indbetaling af første pensi­onsbidrag for en medarbejder, der opfyldte de fastsatte kriterier for at være omfattet af ordningen, ikke var en be­tingelse for, at den obligatoriske invalideforsikringsdel trådte i kraft for medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen op­fyldte kriterierne, og indbetalings­pligten for arbejdsgiveren dermed blev udløst.  Det var derfor efter forsikringsbetingelserne uden betydning for retsstillingen, at A, B og C havde mistet 2/3 af erhvervsev­nen, før deres arbejds­givere indbetalte de skyldige pensionsbidrag til forsikringsselskabet.     

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 27-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk