Hop til indhold
Højesteret

Medarbejdere omfattet af pensionsforsikring som led i arbejdsmarkedspensionsordning, selv om præmie var betalt for sent 
24-05-2011 

Sagerne 149/2008, 150/2008, 151/2008 og 196/2008

Dom afsagt den 24. maj 2011.

Københavns-, Frederiksberg- henholdsvis Viborg Kommune
mod
FOA – Fag og Arbejde som mandatar for A, B og C
og
PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Biintervenient til støtte for appellanterne: KL

Medarbejdere omfattet af pensionsforsikring som led i arbejdsmarkeds-pensionsordning, selv om præmie var betalt for sent

Sagerne angik dækning under nogle pensionsforsikringsordninger, der er aftalt som led i kollektive overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Pensionsforsikringsordningerne omfatter bl.a. en invalidepensionsdækning, der er etableret som en obligatorisk del af de pågældende ordninger på kollektivt grundlag og uden helbredsbedømmelse, og som skal dække, når erhvervsevnen før det 65. år nedsættes med mindst 2/3. I de foreliggende sager havde medarbejderne A, B og C mistet 2/3 af deres erhvervsevne, efter at de opfyldte overenskomstens kriterier for at være omfattet af pensionsfor-sikringsordningen. Ved en fejl havde deres arbejdsgivere, kommunerne, imidlertid ikke fået indbetalt pensionsbidrag og dermed fået A, B og C tilmeldt på det tidspunkt, hvor de opfyldte kriterierne for at være omfattet af ordningen, men først efter, at de havde mistet 2/3 af deres erhvervsevne.

Hovedspørgsmålet i sagerne var, om A, B og C var omfattet af invalide-pensionsdækningen fra det tidspunkt, hvor overenskomstens kriterier for at være omfattet af forsikringen var opfyldt, eller om dækning først kunne indtræde, når den enkelte medarbejder var tilmeldt ordningen ved, at første pensionsbidrag indbetales.

Højesteret fastslog, at forsikringsselskabet ikke havde været berettiget til efter kommunernes indbetaling af pensionsbidrag at nægte A, B og C dækning under pensionsordningernes obligatoriske invalideforsikring på de vilkår, som ville have været gældende, hvis arbejdsgiveren havde påbegyndt indbetalingen af pensionsbidrag rettidigt.

Højesteret fandt ved fortolkning af aftalegrundlaget for pensionsforsikrings-ordningerne – overenskomsterne, overenskomstparternes aftaler om pension (rammeaftaler) og selskabets forsikringsbetingelser – at rettidig indbetaling af første pensionsbidrag for en medarbejder, der opfyldte de fastsatte kriterier for at være omfattet af ordningen, ikke var en betingelse for, at den obligatoriske invalideforsikringsdel trådte i kraft for medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen opfyldte kriterierne, og indbetalingspligten for arbejdsgiveren dermed blev udløst. Det var derfor efter forsikringsbetingelserne uden betydning for retsstillingen, at A, B og C havde mistet 2/3 af erhvervsevnen, før deres arbejdsgivere indbetalte de skyldige pensionsbidrag til forsikrings-selskabet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret: 24-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk