Hop til indhold
Højesteret

Maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A 
08-12-2010 

Sagerne 403/2007, 404/2007 og 405/2007

Dom afsagt den 8. december 2010.

A og
Afholds- og Højskolehotellet i København ApS
mod
Landsskatteretten og
Skatteministeriet

Maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A

A førte i 1990’erne to sager ved domstolene dels om tvangsindløsningen af hans aktier i SEAS Transmission A/S, dels om værdiansættelsen af aktierne, og blev i forbindelse hermed pålagt at betale omkostninger med betydelige beløb. Afholds- og Højskolehotellet i København ApS, hvor A havde bestemmende indflydelse sammen med sin mor, var også aktionær i SEAS og refunderede A ca. 2/3 af omkostningerne. A, der ikke havde selvangivet de modtagne beløb, fik forhøjet sin indkomst for 1997 og 1998, idet beløbene blev anset for maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, og selskabets skatteansættelse for 1997 og 1998 blev ligeledes reguleret. A påklagede forhøjelsen af sin indkomst i 1997 og 1998 samt ændringen af selskabets skatteansættelse i 1998 og indbragte i forbindelse hermed sagerne for Landsskatteretten og efterfølgende landsretten. A bestred, at der var tale om maskeret udlodning, og gjorde herudover bl.a. gældende, at der i forbindelse med sagsbehandlingen hos skattemyndighederne vedrørende hans indkomst i 1997 og 1998 var sket sådanne fejl, at der ikke var truffet en lovlig afgørelse, mens selskabet bl.a. gjorde gældende, at Glostrup Kommune, som havde behandlet selskabets selvangivelse for 1998, ikke havde kompetence hertil.

Højesteret udtalte indledningsvis, at domstolsprøvelse af administrative afgørelser i skattesager, som har været indbragt for Landsskatteretten, skal ske ved sagsanlæg mod Skatteministeriet. Sagerne blev derfor afvist, for så vidt angik de påstande, der var nedlagt over for Landsskatteretten. Højesteret tiltrådte endvidere under henvisning til et cirkulære fra 1998, at Glostrup Kommune var rette skatteansættende myndighed i forhold til selskabet. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at der var begået sådanne sagsbehandlingsfejl i forbindelse med myndighedernes behandling af A’s skattesager, at afgørelserne kunne anses for ugyldige. Mht. de konkrete skatteansættelser i sagerne tiltrådte Højesteret, at de beløb, som selskabet havde betalt til A, måtte anses for maskeret udlodning, uanset at selskabet havde interesse i de retssager, som A havde ført.

På denne baggrund afviste Højesteret søgsmålet mod Landsskatteretten, mens Skatteministeriet i det hele frifandtes. 

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 09-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk