Hop til indhold
Højesteret

Lønmodtager havde ikke krav på udbetaling af værdien af 5 ikke-afholdte feriefridage 
05-10-2016 

Sag 12/2016
   

Dom afsagt den 5. oktober 2016

 

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Lønmodtagernes Garantifond

 

Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til ikke at udbetale værdien af fem ikke-afholdte feriefridage til A, idet A ikke havde godtgjort, at hun havde et krav mod Løn­modtagernes Garantifond.

A blev den 30. november 2011 opsagt fra sin stilling med seks måneders varsel. Efter selska­bets konkurs blev hun fritstillet i perioden fra den 10. maj til den 31. maj 2012. 

A havde efter sin ansættelsesaftale ret til ferie med løn/feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferieloven. Parterne var enige om, at der i virksomheden tillige eksisterede en kutyme, hvorefter lønmodtagerne herudover havde ret til fem feriefridage om året. Der forelå ikke no­gen mundtlig eller skriftlig aftale om, hvilke nærmere regler der var gældende for feriefrida­gene, herunder hvorledes der skulle forholdes med ikke-afholdte feriefridage i opsigelsessitu­ationen. Der forelå heller ikke oplysninger om, hvordan virksomhedens ordning med feriefri­dage var blevet administreret, herunder i tilfælde, hvor medarbejdere var blevet opsagt, eller i tilfælde, hvor feriefridagene ikke var blevet afholdt.

Højesteret fastslog, at der ikke var holdepunkter for at antage, at de overenskomstmæssige vilkår ifølge HK/Danmarks overenskomst på området skulle indfortolkes i As ansættelsesaf­tale. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at As ansættelsesforhold ikke var omfattet af en kollektiv overenskomst, og at hendes ret til fem feriefridage fulgte af virk­somhedens kutyme, der gav hende en bedre retsstilling end den, der følger af ferielovens reg­ler, uanset om retten til frihed kunne konverteres til et økonomisk krav eller ej. Højesteret bemærkede i øvrigt, at bestemmelser om feriefridage i kollektive overenskomster ikke har et ensartet indhold.

A havde ikke godtgjort, at hendes ret til fem feriefridage efter virksomhedens kutyme kunne konverteres til et økonomisk krav. Selv om det måtte have været tilfældet, fandt Højesteret det endvidere ikke godtgjort, at kutymen indebar, at feriefridagene skulle varsles, for at de kunne afvikles med frigørende virkning for arbejdsgiveren i fritstillingsperioden. Højesteret bemær­kede herved, at A i fritstillingsperioden var arbejdsfri i ca. 3 uger med fuld løn.

Da A således ikke havde godtgjort, at hun havde et krav mod Lønmodtagernes Garantifond, stadfæstede Højesteret dommen.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk