Hop til indhold
Højesteret

Leveringsforbud til svineproduktion var lovligt udstedt 

24-06-2008

Sag 329/2005
 

Dom afsagt 24. juni 2008

S A/S
mod
Fødevarestyrelsen

Omstændighederne omkring ransagningen af en svineproduktion gav det fornødne grundlag for at antage, at der var tale om forurenede dyr, og at det var nødvendigt at nedlægge et generelt leveringsforbud

Den 7. maj 2003 foretog Fødevareregion Ringsted en ransagning af svineproduktionen S. Ved ransagningen fandt Fødevareregion Ringsted skjult i en ventilationsskakt 10,4 kg gult pulver i en umærket beholder samt 3 umærkede injektionsampuller indeholdende en klar væske. Endvidere fandt man i en stald en blå dunk, der viste sig at indeholde rester af det gule pulver. Efterfølgende analyser viste, at det gule pulver indeholdt tetracyklin. Samme dag som ransagningen udstedte Fødevareregion Ringsted et midlertidigt forbud til S mod levering af dyr fra besætningen til slagtning. Under henvisning til tilbageholdelsestiden på 30 dage for tetracyklin blev leveringsforbuddet vedrørende smågrise og slagtesvin senere opretholdt af Fødevarestyrelsen indtil den 5. juni 2003. Leveringsforbuddet vedrørende søer blev af styrelsen opretholdt indtil videre og ophævet den 27. juni 2003, samme dag, som analyser af ampullerne viste, at der var tale om hormonpræparatet Estrumat Vet., som kan anvendes til at kontrollere søers faringstidspunkt. Leveringsforbuddet havde gjort det nødvendigt for S at etablere en nødstald til besætningen. Nødstalden blev påbegyndt den 9. maj 2003 og opretholdt frem til den 20. maj 2003 for smågrise og slagtesvin og yderligere 2 uger for søer. Efter landsrettens afgørelse var S ved Retten i Maribo i en straffesag blevet idømt en bøde for besiddelse af de i sagen omhandlede stoffer. Byrettens dom blev senere stadfæstet af landsretten.

Sagen for Højesteret drejede sig om, hvorvidt det af Fødevareregion Ringsted udstedte og senere af Fødevarestyrelsen opretholdte leveringsforbud havde været ulovligt og dermed ugyldigt, og om Fødevarestyrelsen i givet fald var erstatningspligtig for det af S herved lidte tab. Fødevarestyrelsen anerkendte for Højesteret, at leveringsforbuddet for slagtesvin burde være ophævet den 12. maj 2003, da analysen af det gule pulver forelå.

Højesteret udtalte, at omstændighederne ved fundet af det gule pulver og ampullerne gav Fødevareregion Ringsted det fornødne grundlag for at antage, at dyrene kunne indeholde rester af lægemidler, der inde­bar risiko for menneskers sundhed, jf. § 39 i den dagældende fødevarelov. Højesteret tiltrådte, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Fødevareregion Ringsteds vurdering, hvorefter det var nødvendigt at nedlægge det generelle leveringsforbud den 7. maj 2003. Højesteret tiltrådte endvidere, at det var berettiget, at Fødevarestyrelsen opretholdt forbuddet mod levering af smågrise indtil den 5. juni 2003 og af søer indtil den 27. juni 2003. Højesteret fandt ikke grundlag for at fastslå, at leveringsforbuddet vedrørende slagtesvin burde være ophævet tidligere end den 12. maj 2003. For opretholdelsen af leveringsforbuddet efter denne dato fandt Højesteret på det foreliggende grundlag, at Fødevarestyrelsen til S skønsmæssigt skulle betale en samlet erstatning på 200.000 kr. for leje og for etablering, drift og nedtagning af nødstalden og 100.000 kr. for pro­duktionstab.

Højesteret stadfæstede derved landsrettens dom.

Til top Sidst opdateret: 01-07-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk