Hop til indhold
Højesteret

Lejen i et erhvervslejemål kunne forhøjes til markedslejen 
18-12-2018 

Sag BS-10712/2018
 

Dom afsagt 18. december 2018

 

Coop Danmark A/S
mod
Ejendomsselskabet Ryesgade Kommanditaktieselskab

 

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

En lejekontrakt fra 1966 vedrørende et butikslejemål var indgået med 10 års uopsigelighed for udlejer, hvorefter lejeren havde ret til at fortsætte lejemålet i tre 5-årige perioder. Efter udløbet af hver periode kunne udlejer kræve lejen forhøjet, som ved uenighed mellem parterne skulle fastsættes ved voldgift under hensyntagen til ejendommens driftsomkostninger, den almindelige udvikling i butikslejen og gennemførte forbedringer.

I 1980 indgik parterne et tillæg, hvorefter kontraktens bestemmelse om lejeregulering ved voldgift udgik og erstattedes af en bestemmelse om pristalsregulering af lejen. Lejemålet fortsatte herefter i 5-årige perioder, idet udlejer hvert 5. år kunne kræve lejeforhøjelse med 40 % af den procentvise stigning i detailpristallet.

Tvisten angik spørgsmålet om, hvorvidt udlejer havde givet afkald på lejeregulering til markedslejen efter erhvervslejeloven.

Højesteret fandt, at ændringen af aftalen i 1980 ikke i sig selv udgjorde tilstrækkeligt grundlag for at antage, at udlejer samtidig gav afkald på at kræve lejeforhøjelse efter de dagældende regler i lejelovgivningen om det lejedes værdi, nu markedsleje. Der forelå heller ikke andre omstændigheder, som – sammen med den aftalte ændring – gav grundlag for at fastslå, at et sådant afkald var led i parternes aftale.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk