Hop til indhold
Højesteret

Lejelovens husstandsbegreb 
25-08-2011 

Sag 97/2010

Dom afsagt den 25. august 2011.

Ejendomskontoret ved I. E. Jørgensen
mod
A

En ven til en lejer af en lejlighed anset for værende omfattet af lejerens husstand

Lejeren af en toværelses lejlighed, A, lod B flytte ind i sin lejlighed, fordi de var venner. Udlejer mente, at A derved havde anvendt det lejede ulovligt, idet han havde overladt brugen af det lejede til andre end medlemmer af sin husstand, jf. lejelovens § 26, stk. 2 og ophævede derfor lejemålet, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra f. Parterne var for Højesteret enige om, at der ikke bestod et fremlejeforhold mellem A og B.

Højesteret bemærkede, at en lejer af en lejlighed har ret til at dele brugen af lejligheden med andre, ikke bare ved mid­lertidige gæsteophold, men også varigt i kraft af fremlejeforhold, jf. lejelovens § 69, eller hus­standsforhold, jf. lejelovens § 26, stk. 2.

Højesteret lagde til grund, at A og B benyt­tede lejligheden i fællesskab, og at de i et vist omfang var fælles om husholdningen. Højesteret fandt herefter, at B kunne anses for at høre til As husstand i lejelovens forstand, og at udlejer derfor ikke havde været berettiget til at ophæve lejemålet.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 29-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk