Hop til indhold
Højesteret

Latent skattekrav i dødsbo 
26-08-2015 

Sag 240/2014
 

Kendelse afsagt den 25. august 2015   

 

Boet efter Erik Møller
mod
SKAT

Passivposter efter boafgiftslovens § 13 a, stk. 1, skal fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet.

Sagen angik, om en passivpost til udligning af et latent skattekrav vedrørende aktiver, der er udtaget af den længstlevende ægtefælle, ved beregning af boafgift efter boafgiftslovens § 13 a, stk. 1, kan fradrages i den arv, der tilfalder de afgiftspligtige arvinger – dvs. efter at der er sket fradrag af den efterlevende ægtefælles boslod og arvelod – eller om passivposten skal fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet og ved opgørelsen af værdien af de aktiver, som den længstlevende ægtefælle udtager.

Højesteret udtalte, at det følger af forarbejderne til § 13 a, stk. 1, 3. pkt., at en passivpost vedrørende aktiver, der tilhører den længstlevende ægtefælle før, under og efter skiftet skal fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet og ved opgørelsen af værdien af de aktiver, som ægtefællen modtager til fyldestgørelse af sit krav mod boet

Højesteret fastslog endvidere, at en passivpost skal tjene til udligning af skattetilsvaret ved fastlæggelsen af beregningsgrundlaget for den boafgift, der skal betales, og at der hverken efter ordlyden af boafgiftslovens § 13 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller forarbejderne hertil var grundlag for at antage, at der var tilsigtet en anden beregningsmåde for aktiver, der tilhørte afdøde end aktiver tilhørende længstlevende ægtefælle.

Landsretten var nået til samme resultat

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk