Hop til indhold
Højesteret

Landsrettens afvisning af en ankesag efter retsplejelovens § 368 a var ikke berettiget 
30-11-2016 

Sag 76/2016
 

Kendelse afsagt den 29. november 2016

 

A
mod
Region Syddanmark

 

Højesteret fandt, at der var udsigt til, at sagen i landsret­ten ville få et andet udfald end i byrettens dom, hvorfor der ikke kunne ske afvisning med henvisning til retsplejelovens § 368 a

Sagen angik en dom afsagt af Retten i Kolding den 20. august 2015 i en sag anlagt af A mod Re­gion Syddanmark. A havde i byretten nedlagt påstand om, at en tvangsindlæggelse af ham i 1981 og den efterfølgende tvangsbehandling af ham var ubeføjet og måtte betegnes som tortur, legems­angreb og frihedsberøvelse, og om, at Region Syddanmark skulle anerkende at være erstat­ningsansvarlig for de helbredsmæssige skader, han havde pådraget sig som følge af tvangsind­læggelsen og fejlagtig medicinering.

Retten i Kolding traf ved dommen afgørelse om at afvise sagen med henvisning til, at spørgsmålet om lovligheden af tvangsindlæggelsen i 1981 var blevet endeligt afgjort af Vestre Landsret ved en dom fra 1981, og at det ved landsrettens efterfølgende domme i 1998, 2002 og 2004 var blevet konstateret, at der ikke var fremkommet sådanne nye oplysninger, at der var grundlag for en fornyet domstolsprøvelse af tvangsindlæggelsen. End­videre henviste retten til, at der ikke nu forelå nye oplysninger om As tilstand i 1981, og at A derfor ikke kunne kræve en fornyet domstolsprøvelse af omstændig­hederne ved tvangsind­læggelsen i 1981 og den efterfølgende tvangstilbageholdelse. A ankede dommen.

Ved dom af 4. januar 2016 afviste landsretten ankesagen i medfør af retsplejelovens § 368 a, hvilket A indbragte for Højesteret.

Højesteret udtalte, at domstolene hverken ved Vestre Landsrets dom fra 1981 eller ved de efterfølgende domme havde taget stilling til bl.a. de spørgsmål om tvangsbehandling og erstat­ning for helbredsmæssige skader, som A havde nedlagt påstand om i den nu forelig­gende sag. Vestre Landsret havde derfor afvist sagen med henvisning til retsplejelovens § 368 a med urette.

Højesteret ophævede derfor landsrettens dom og hjemviste sagen til behandling ved landsret­ten.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk