Hop til indhold
Højesteret

Landsrettens afvisning af en ankesag efter retsplejelovens § 368 a var berettiget 
01-11-2016 

Sag 90/2016
 

Kendelse afsagt den 27. oktober 2016   

 

L
mod
Anders Aage Schau Danneskiold Lassen

 

Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering om afvisning af en ankesag

Sagen vedrørte, om lejen i Ls lejemål væsentligt oversteg det lejedes værdi, om udlejer havde været beretti­get til at fratrække 20.000 kr. på kontoen for indvendig vedligeholdelse, og om udlejer uberetti­get havde inddraget nogle af ejendommens arealer. Byretten frifandt udlejer. L ankede byrettens dom til landsretten, som ved kendelse af 10. december 2015 bestemte, at der ikke var grundlag for at imø­dekomme L’s begæring om besigtigelse af Ls lejemål og nogle sammenligningslejemål. Landsretten henviste til, at huslejenævnet allerede havde besigtiget Ls lejemål.

Ved dom af 17. februar 2016 afviste landsretten ankesagen i medfør af retsplejelovens § 368 a, hvilket L indbragte for Højesteret.

Højesteret udtalte, at det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens § 368 a, at bestemmelsen forud­sættes benyttet i tilfælde, hvor landsretten på grundlag af en indledende vurdering har fundet, at der ikke af ankesagens parter er oplyst forhold, som gør, at der er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og hvor landsretten endvidere har fundet, at sagen ikke er af principiel karak­ter, og at der ikke i øvrigt foreligger grunde til, at sagen skal prøves i to instanser. Højesteret bemærkede, at landsretten havde foretaget en sådan vurdering.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som var anført af landsretten, stadfæstede Højesteret landsrettens dom om at afvise ankesagen.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk