Hop til indhold
Højesteret

Landsrettens afvisning af en ankesag efter retsplejelovens § 368 a var berettiget 
24-06-2016 

Sag 23/2016
 

Kendelse afsagt den 23. juni 2016   

 

A
mod
Tryg Forsikring A/S

 

Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering om afvisning af en ankesag

Sagen vedrørte As krav mod Tryg Forsikring A/S på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af et trafikuheld den 15. april 2008, hvor A kom til skade, og hvor Tryg Forsikring A/S var ansvarsforsikringsselskab for modparten. I byretten blev spørgsmålet om, hvorvidt kravet var forældet, udskilt til særskilt behandling, og byretten afsagde dom om frifindelse af Tryg Forsikring A/S. A ankede sagen til landsretten. Ankesagen, som alene angik spørgsmålet om forældelse, blev afvist af landsretten i medfør af retsplejelovens § 368 a.

Højesteret udtalte, at det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens § 368 a, at bestemmelsen forudsættes benyttet i tilfælde, hvor landsretten på grundlag af en indledende vurdering har fundet, at der ikke af ankesagens parter er oplyst forhold, som gør, at der er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og hvor landsretten endvidere har fundet, at sagen ikke er af principiel karak­ter, og at der ikke i øvrigt foreligger grunde til, at sagen skal prøves i to instanser. Højesteret bemærkede, at landsretten havde foretaget en sådan vurdering.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som var anført af landsretten, stadfæstede Højesteret landsrettens dom om at afvise ankesagen.

 Læs hele kendelsen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk