Hop til indhold
Højesteret

Landbrugsstøtte 
06-07-2017 

Sag 215/2016

Dom afsagt den 6. juli 2017


Peter Martin Andersen
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
og
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen


Marker opfyldte ikke kravet om at fremstå med tæt og lavt plantedække. Modtaget landbrugsstøtte skulle derfor tilbagebetales

En landmand havde i 2007 og 2008 modtaget tilsagn om og siden fået udbetalt landbrugsstøtte i henhold til forskellige EU-baserede støtteordninger. Ifølge disse tilsagn skulle markerne afgræsses af kreaturer og opfylde et krav om at fremstå med tæt og lavt plantedække.

I efteråret 2010 blev landmandens marker udtaget til kontrol. Kontrolløren vurderede, at mere end halvdelen af markerne ikke opfyldte kravet om bl.a. tæt og lavt plantedække. NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) og Fødevareministeriets Klagecenter (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet) traf derfor afgørelser om, at landmanden blev frataget en del af sin landbrugsstøtte.

Sagen angik bl.a., om NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets Klagecenters afgørelser havde været tilstrækkeligt oplyst, og hvorledes det skulle vurderes, om kravet om tæt og lavt plantedække var opfyldt. Der var kommet en ny instruks herom i efteråret 2010, hvorefter plantedækket på mindre end 50 % af et areal måtte være over 40 cm højt. Endvidere angik sagen betydningen af, at Naturstyrelsen havde vurderet, at landmandens anvendelse af arealerne var i god overensstemmelse med bl.a. hensyn til biodiversitet.

Højesteret fandt, at kontrollen var udført i overensstemmelse med instruksen, og NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets Klagecenter havde derfor været berettiget til at lægge kontroloplysningerne til grund ved de efterfølgende afgørelser. Der var endvidere foretaget høring af Peter Martin Andersen, inden afgørelserne blev truffet. Der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at sagerne var utilstrækkeligt oplyst.

Højesteret fandt endvidere, at den nye instruks ikke blev anset som en skærpelse af kontrollen, men som en nedskrivning af de allerede gældende retningslinjer. Der var således hverken efter en ordlydsfortolkning eller reelt tale om en skærpet fortolkning med tilbagevirkende kraft.

Højesteret fandt endelig, at NaturErhvervsstyrelsen ved vurderingen af, om støttebetingelserne var opfyldt, ikke ville være berettiget til at lægge afgørende vægt på, om der ved arealanvendelsen i højere grad var taget hensyn til bl.a. biodiversitet end til de græsnings- og slåningsbetingelser, som gælder efter landbrugsstøtteordningerne.

Proportionalitetsprincippet var ikke til hinder for at kræve uberettiget modtaget tilskud tilbagebetalt, og tilbagebetalingskravet var ikke forældet, ligesom der ikke var udvist passivitet.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens dom

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk