Hop til indhold
Højesteret

Kulbrinteskat 
27-03-2015 

Sag 102/2013
 

Dom afsagt den 27. marts 2015

 

Skatteministeriet
mod
Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

 

I Shells kulbrinteindkomst skulle medregnes valutakursgevinster, men ikke renteindtægter

Kulbrinteskatteloven indeholder regler om beskatning af indtægter ved indvinding af kulbrinter (olie og gas mv.) og sondrer mellem kulbrinteindkomst og anden indkomst. Sagen angik opgørelsen af Shells kulbrinteindkomst for så vidt angår valutakursgevinster og -tab samt renteindtægter og -udgifter.

Højesteret udtalte bl.a., at henvisningen i kulbrinteskattelovens § 4 til skattelovgivningens almindelige regler indebar, at Shells valutakursgevinster og -tab med hensyn til gæld og fordringer vedrørende indvindingsvirksomheden skulle medregnes i kulbrinteindkomsten på grundlag af en opgørelse i overensstemmelse med kursgevinstlovens regler om lagerprincippet.

Endvidere udtalte Højesteret bl.a., at Shell ikke havde pligt til at benytte sine indtægter til at nedbringe et lån på 625 mio. USD og dermed renteudgifterne på lånet. Shells indsættelse af indtægterne på indlånskonti i stedet gav ikke tilstrækkeligt grundlag for et synspunkt om, at lånet og dermed renteudgifterne ikke i det hele vedrørte kulbrintevirksomheden. Renteudgifterne på lånet kunne herefter fradrages i kulbrinteindkomsten, mens renteindtægterne på indlånskontiene alene skulle beskattes som almindelig selskabsindkomst.

Højesteret fastslog således, at der i Shells kulbrinteindkomst skulle medregnes valutakursgevinster, men ikke renteindtægter.

Landsretten var nået til et andet resultat for så vidt angår valutakursgevinster.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk