Hop til indhold
Højesteret

Krav på erstatning og godtgørelse var ikke forældet 
18-12-2018 

Sag BS-12529/2018
 

Dom afsagt den 18. december 2018

 

A
mod
Tryg Forsikring A/S

 

Der var ikke indtrådt forældelse af en skadelidts krav på erstatning for erhvervsevnetab og godtgørelse for yderligere varigt men

A blev i 1996 udsat for en trafikulykke, idet hun på cykel blev påkørt af en lastbil, der var an­svars­forsikret i Tryg. A pådrog sig bl.a. et hovedtraume ved ulykken. Tryg ud­betalte godtgø­relse for varigt men og for svie og smerte, og ska­desagen blev afsluttet i 1997.

A anmodede i 2011, 2012 og 2013 Tryg om at genoptage skadesagen på grund af sen­føl­ger ef­­­­ter ulykken, hvilket Tryg afslog under henvisning til manglende årsags­sam­men­hæng.

For Højesteret angik sagen alene, om A’s krav på erstatning for erhvervsevnetab og godtgø­rel­se for yderligere varigt men var forældet. Det afhang i første række af, om reglen i for­sikrings­af­talelovens § 29, stk. 5, om foreløbig afbrydelse af forældelse ved en anmeldelse til et forsikringsselskab fandt anvendelse under genoptagelse af en tidligere afsluttet skadesag, og i givet fald fra hvilket tidspunkt tillægsfristen på 1 år skulle regnes.

Højesteret fastslog, at forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, og­så fandt anvendelse i et tilfælde, hvor skadelidte anmoder et forsikringsselskab om yderli­gere erstatning og godtgørelse med henvisning til senfølger af en ulykke. § 29, stk. 5, fandt derfor anvendelse på A’s anmodning fra 2011 om genoptagelse af skadesagen.

Vedrørende beregningen af 1-års fristen anførte Højesteret, at i tilfælde, hvor et selskab har påtaget sig at foretage en fornyet vurdering af berettigelsen af et rejst krav, skal tillægsfristen på 1 år regnes fra selska­bets seneste meddelelse om at afvise skadelidtes krav.

I forbindelse med behandlingen af A’s anmodninger i 2012 og 2013 bad Tryg om yderligere lægelige oplysninger, og Tryg meddelte samtidig, at man ville forelægge sa­gen for Trygs læ­gekonsulent, når det yderligere materiale forelå, og på baggrund heraf ta­ge en­delig stilling til spørgsmålet om genoptagelse af sagen. Højesteret fandt, at Tryg herved påtog sig at foretage en fornyet vurdering af berettigelsen af A’s krav på erstatning og godtgørelse for senfølger ef­ter ulykken. Tillægsfristen på 1 år skulle derfor regnes fra Trygs seneste meddelelse af 9. de­cember 2013 om at afvise A’s krav, som herefter ikke var forældet.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk