Hop til indhold
Højesteret

Krav kunne tvangsfuldbyrdes i Danmark 
27-09-2018 

Sag 201/2017
 

Kendelse afsagt den 26. september 2018   

 

F
mod
M

 

Krav om godtgørelse og erstatning for advokatomkostninger, som var fastslået ved udenlandske retsafgørelser, kunne tvangsfuldbyrdes i Danmark

Sagen angik, om to udenlandske retsafgørelser om godtgørelse og erstatning for advokatomkostninger kunne tvangsfuldbyrdes i Danmark, herunder navnlig om de udenlandske retsafgørelser var uforenelige med danske retsafgørelser.

Højesterets flertal fastslog, at betingelserne for fuldbyrdelse var opfyldt. Flertallet lagde vægt på, at F ved de udenlandske retsafgørelser var blevet dømt for at have overtrådt den udenlandske straffelovgivning ved at have bortført sin søn, B, som efter udenlandsk ret er undergivet M’s forældremyndighed, og ved i den forbindelse at have anstiftet til grov ulovlig tvang over for M. Flertallet fandt, at de udenlandske afgørelser måtte forstås således, at de beløb, som M var blevet tilkendt, udgjorde godtgørelse for de retsstridige handlinger, hun herved var udsat for, og dækning af advokatudgifter som forurettede og erstatningssøgende under sagen. Flertallet fandt endvidere, at de retsafgørelser, som der i Danmark var truffet mellem parterne om forældremyndighed og børnebortførelsen, ikke fandtes at udelukke sådanne retsvirkninger som fastslået ved de udenlandske retsafgørelser. Flertallet fandt derfor, at der ikke forelå uforenelige retsafgørelser.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk