Hop til indhold
Højesteret

Kort levetidsprognose 
12-06-2012 

Sag 29/2012

Dom afsagt den 12. juni 2012

Patientskadeankenævnet
mod
Boet efter A

Ikke reduktion af godtgørelse og erstatning som følge af, at skadelidte måtte forventes at dø inden for 4 år fra skadestidspunktet

Sagen angik spørgsmålet, om der ved fastsættelsen af godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne kan tages hensyn til en dårlig restlevetidsprognose, således at godtgørelse og erstatning nedsættes, når skadelidte må forventes at dø inden for en tidshorisont på 4 år fra skadestidspunktet. 

A blev i november 2008 påført en patientskade og havde som følge heraf krav på godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Patientskadeankenævnet traf den 14. april 2011 afgørelse om at reducere A’s méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning med en tredjedel med henvisning til, at A som følge af patientskaden i 2008 led af en uhelbredelig sygdom, der var så alvorlig, at hun måtte forventes at dø inden for 4 år regnet fra skadestidspunktet i november 2008.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at reducere A’s krav på godtgørelse og erstatning.

Højesteret udtalte, at erstatningsansvarsloven må forstås således, at der ikke skal ske reduktion af méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning udmålt efter reglerne i erstatningsansvarsloven alene begrundet i, at skadelidte må forventes at dø kort tid efter skadestidspunktet.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 12-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk