Hop til indhold
Højesteret

Konkurskarantæne i tre år 
14-01-2016 

Sag 155/2015
 

Kendelse afsagt den 13. januar 2016   

 

Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen
mod
A

 

Direktør i konkursramt vikarvirksomhed pålagt konkurskarantæne i tre år

A var registreret som direktør i Frisk Vikar ApS fra 1. september 2011 til 13. november 2013, hvor selskabet blev tvangsopløst. Af en afgørelse truffet af SKAT for perioden 1. august 2011 til 30. juni 2012 fremgik, at selskabet havde drevet virksomhed med anvendelse af ”sort arbejde” og i perioden havde undladt at foretage angivelse og afreg­ning af moms, skatter og arbejdsmarkedsbidrag med et beløb på ca. 25,7 mio. kr. Driften i selskabet var ophørt ved udgangen af oktober 2012.

Efter konkurslovens § 157, stk. 1, kan den, der senere end et år før fristdagen har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, pålægges konkurskarantæne, hvis den pågældende på grund af groft ufor­svarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Det er efter for­arbejderne en betingelse, at den groft uforsvarlige forretningsførelse har fundet sted senere end et år før fristdagen. Sagens hovedspørgsmål var, om As groft uforsvarlige forretningsførelse havde fundet sted senere end et år før fristdagen, selv om driften i Frisk Vikar ApS var ophørt inden fristdagen den 13. november 2013.

Højesteret fastslog, at Frisk Vikar ApS ikke på noget tidspunkt havde overholdt reglerne om bogføring og regnskabsaflæggelse eller angivet og afregnet moms, skatter og afgifter. Selskabets indtægter og afgiftsopkrævninger var løbende overført til en begrænset kreds af personer og selskaber uden doku­mentation for be­rettigelsen af disse overførsler, hvorved selskabet syste­matisk var tømt for værdier. Forretningsførelsen i Frisk Vikar ApS havde herefter klart været groft uforsvarlig i hele perioden med A som direktør – også i perioden mindre end et år før frist­dagen, hvor den egentlige drift var ophørt, og hvor ledel­sen undlod at rette op på de mangelfulde forhold. Betingelserne for at pålægge A kon­kurskarantæne var derfor opfyldt, og der var ikke grundlag for at fravige konkurslovens udgangspunkt om konkurskarantæne i tre år.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk