Hop til indhold
Højesteret

Konfiskation i forbindelse med straffesag 
03-12-2015 

Sag 136/2015
 

Dom afsagt den 3. december 2015


Anklagemyndigheden
mod
T


T’s faste ejendom kunne ikke konfiskeres, men der kunne ske konfiskation af 3,1 mio. kr. hos T

T blev i landsretten straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder for hæleri af særlig grov beskaffenhed med hensyn til ca. 3,1 mio. kr. Landsretten konfiskerede samtidig en fast ejendom, som T havde købt for 3,4 mio. kr.

For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om konfiskation.

Anklagemyndigheden havde anført, at ejendommen i al væsentlighed var trådt i stedet for det oprindelige udbytte og derfor kunne konfiskeres i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, subsidiært i medfør af § 75, stk. 2, eller § 76 a, stk. 1.

Højesteret udtalte, at ejendommen, der var købt for 3,4 mio. kr. kontant, ikke kunne anses for umiddelbart at være trådt i stedet for udbyttet på ca. 3,1 mio. kr., hvorfor den ikke kunne konfiskeres i medfør af straffelovens § 75, stk. 1. Ejendommen kunne heller ikke konfiskeres i medfør af § 75, stk. 2.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for hæleri for ca. 3,1 mio. kr., uanset at anklagemyndigheden var bekendt med, at T på daværende tidspunkt havde købt ejendommen for 3,4 mio. kr. T havde under sagen forklaret bl.a., at en del af købesummen stammede fra salg af to lejligheder. Politiet havde efter det oplyste ikke efterforsket, om en del af købesummen kunne hidrøre fra en anden kilde end det kriminelle udbytte, og anklagemyndigheden havde ikke anfægtet, at forskellen på købesummen på 3,4 mio. kr. og udbyttet på ca. 3,1 mio. kr. kunne være tilvejebragt med lovligt erhvervede midler, jf. straffeloven § 76 a, stk. 4.

Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at T havde tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den del af købesummen for ejendommen, som oversteg 3,1 mio. kr., var betalt med lovligt erhvervede midler. Betingelserne for at konfiskere hele ejendommen var derfor ikke opfyldt, men der var grundlag for at konfiskere udbyttet af den pådømte kriminalitet på 3,1 mio. kr., herunder således at der kunne ske konfiskation af indtil 3,1 mio. kr. i friværdien i den faste ejendom.


 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret: 03-12-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk