Hop til indhold
Højesteret

Kompensation for forøget daglig transport til nyt fast tjenestested 
29-04-2011 

Sag 253/2009

Dom afsagt den 29. april 2011.

SKAT
mod
Dansk Jurist- og Økonomforbund som mandatar for René Bjerre

Kompensation for forøget daglig transport til nyt fast tjenestested

I forbindelse med en strukturreform blev René Bjerres faste arbejdssted ændret fra Randers til Silkeborg. Parterne var enige om, at dette indebar en væsentlig ændring af hans arbejdsforhold. Han kunne derfor vælge mellem at betragte sig som opsagt eller fortsætte på de ændrede vilkår. Uanset om han accepterede ændringen eller ej, var han imidlertid fra ændringstidspunktet og indtil udløbet af opsigelsesperioden forpligtet til at møde på det nye arbejdssted mod kompensation tidsmæssigt og økonomisk, herunder for forøgede transportudgifter ved kørsel i privat bil. Spørgsmålet var, efter hvilken kilometersats kompensationen skulle opgøres.

SKAT havde fastsat kompensation for forøgede transportudgifter efter en takst, der svarede til den lave sats for kørselsgodtgørelse efter tjenesterejseaftalen. René Bjerre gjorde gældende, at han havde krav på udbetaling svarende til den høje sats.

Højesteret frifandt SKAT for René Bjerres krav.

Højesteret udtalte bl.a., at den af SKAT anvendte sats, der er beregnet på grundlag af sædvanlige variable udgifter ved bilkørsel, herunder udgifter til benzin, slid, vedligeholdelse og kilometerafhængigt værditab, måtte antages at dække de forøgede transportudgifter ved kørsel i en midlertidig periode i egen bil, som den ansatte i forvejen råder over. Den kørsel, som René Bjerre i opsigelsesperioden foretog mellem sin bopæl og det nye faste arbejdssted, kunne ikke anses for en tjenesterejse efter tjenesterejseaftalen. Det var ikke godtgjort, at der i Randers Kommune var kutyme, praksis eller sædvane for i tilfælde af ændring af fast arbejdssted i opsigelsesperioden at yde kørselsgodtgørelse efter den høje sats. Det forhold, at René Bjerre påbegyndte arbejdet på det nye faste arbejdssted i overensstemmelse med pålægget fra SKAT, uden at kompensation for de forøgede transportudgifter var fastsat, medførte ikke, at han efter princippet i købelovens § 5 kunne kræve kompensation efter den høje sats.

Landsretten var nået til et andet resultat.  

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 29-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk