Hop til indhold
Højesteret

Kompensation for flyforsinkelse 
04-04-2016 

Sag 39/2015
 

Dom afsagt den 4. april 2016

 

Primera Air Scandinavia A/S
mod
Laila Andersen
og
Emil Roth Mathiesen

 

Kompensation til passagerer, hvis flyrejse fra Billund til Kreta blev forsin­ket med 9 timer og 46 minutter på grund af en teknisk fejl på flyet.

Den 28. juni 2013 skulle Laila Andersen og Emil Roth Mathiesen rejse med Primera Air fra Billund Lufthavn til Chania Lufthavn på Kreta. På grund af en teknisk fejl ved to kontakter, som viser stillingen af flyets flaps på vingerne, kunne flyet ikke lette. Det lykkedes ikke flyselskabet at chartre et erstatningsfly, men flyet blev repareret, og ankom til Chania 9 timer og 46 minut­ter senere end planlagt.

Flyproducenten, Boeing, havde siden december 2009 ved udsendelse af en række service bulletiner orienteret luftfartselskaberne om, at flere selskaber havde rapporteret om defekte flap-kontakter, som viser positionen for de flaps, der er på vingernes bagkant, pga. indtrængning af afisningsvæske. Boeing havde samtidig anvist muligheden for at udskifte de oprindelige kontakter med nyudviklede kontakter, som var bedre forseglede. Primera Air havde i januar 2010 foretaget en vurdering af Boeings anvisning, og havde i den forbindelse besluttet – i lyset af hidtidige erfaringer med kontakterne – ikke at følge Boeings forslag til afhjælpning.

Det følger af en EU-forordning fra 2004, at flypassagerer har krav på en nærmere an­gi­vet økonomisk kompensation, hvis en flyafgang aflyses. Flypassagerer har efter EU-Domstolens praksis også krav på kompensation efter de nævn­te regler, hvis de an­kom­­mer til deres endelige be­stem­­mel­­ses­sted tre ti­mer eller mere efter det ankomsttids­punkt, som oprin­de­ligt er plan­lagt af luftfartsselskabet. Retten til kompensation gælder efter forordningen dog ikke, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige om­­stæn­­digheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle for­holdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

Det er ikke i forordningen defineret, hvad der forstås ved ”usædvanlige omstændigheder”, men det fremgår af indledningen til forordningen (præamblen), at sådanne om­stæn­dig­heder navnlig kan indtræffe som følge af politisk usta­bi­li­tet, vejrforhold, der er uforenelige med gennem­fø­rel­sen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforud­se­te sik­ker­­hedsproble­mer eller strejker, der berører det trans­­por­te­ren­de luftfartsselskabs drift.

Højesteret fandt, at den tekniske fejl ikke kunne anses for en ”usædvan­lig omstændighed”, allerede fordi der ikke var tale om et uforudset sikkerhedsproblem, jf. præ­amblen. Under disse om­stændigheder var Primera Air ikke fritaget for at betale kompensation til passagererne.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse 

  Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk