Hop til indhold
Højesteret

Kommune kunne nedlægge privat fællesvej 
31-03-2017 

Sag 100/2016

Dom afsagt den 31. marts 2017


Frode Sejr Hansen
mod
Esbjerg Kommune
og
Vejdirektoratet


En kommunes nedlæggelse af en privat fællesvej i medfør af privatvejsloven var ikke ugyldig.

Sagen angik, om der var grundlag for at annullere to afgørelser fra 2012 og 2013 truffet af henholdsvis Esbjerg Kommune og Vejdirektoratet om nedlæggelse af en privat fællesvej på Frode Sejr Hansens nabos ejendom. Frode Sejr Hansen havde en tinglyst færdselsret i forbindelse med landbrugsdrift til vejstykket.

Højesteret fandt ikke grundlag for at give Frode Sejr Hansen medhold i, at Esbjerg Kommunes afgørelse om at nedlægge den private fællesvej og dermed ophæve hans færdselsret ikke havde hjemmel i privatvejsloven. Højesteret fastslog i den forbindelse, at en vejmyndigheds skønsmæssige afgørelse om at nedlægge en privat fællesvej ikke udgør ekspropriation, hvis privatvejslovens betingelser er opfyldt, idet nedlæggelse af den private fællesvej da ikke vil gå ud over, hvad man må tåle som erstatningsfri regulering. Da der ikke i øvrigt var påvist retlige mangler ved kommunens og Vejdirektoratets sagsbehandling eller afgørelser, blev myndighederne frifundet.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens dom

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk