Hop til indhold
Højesteret

Kommune ikke erstatningsansvarlig 
17-09-2010 

Sag 182-2007

Kommune ikke erstatningsansvarlig

Dom afsagt den 17. september 2010.

Sag 182/2007

Grundejerforeningen Sandtoften
mod
Vejle Kommune

Kommune ikke erstatningsansvarlig for fastsættelsen af en garantis størrelse eller for nedskrivning af denne

I forbindelse med et byggemodningsprojekt på Sandtoften stillede et selskab, der udførte byggemodningen, over for Vejle kommune en garanti på 643.500 kr. til sikkerhed for, at byggemodningsarbejderne blev udført. Efterhånden som byggemodningen skred frem, blev garantien nedskrevet 3 gange til 40.000 kr. af kommunen.

Grundejerforeningen Sandtoften anlagde sag mod kommunen og selskabet om erstatning, da der var fejl og mangler ved byggemodningen. Byggemodningsselskabet blev dømt, men var ude af stand til at betale erstatningen. For Højesteret nedlagde grundejerforeningen påstand om, at Vejle Kommune skulle aner­kende at være erstatningsan­svarlig over for grundejerfore­ningen i anled­ning af, at den stillede garanti på 643.500 kr. ikke havde til­strækkelig beløbsmæssig størrelse, og at kommunen havde nedskrevet garantien.

Højesteret frifandt Vejle Kommune og bemærkede, at det ikke var godtgjort, at Vejle Kommune havde begået en ansvarspådragende fejl ved fastsættelsen af størrelsen af den garanti, som selskabet blev afkræ­vet. Det var endvidere ikke godtgjort, at der fo­relå så åbenbare og væsentlige mang­ler ved de udførte byggemodningsarbejder, at kommunen havde handlet an­svarspådragende over for grundkøberne (grundejerfore­ningen) ved at nedskrive garantien som sket.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 17-09-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk