Hop til indhold
Højesteret

Kørsel med hash i blodet 
16-12-2015 

Sag 190/2015
  

 

Dom afsagt den 16. december 2015

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Bødestraf og ubetinget frakendelse af førerretten i 5 år for to tilfælde af kørsel med hash i blodet

T var i byretten blevet idømt en bødestraf på 6.750 kr. for to tilfælde af kørsel med hash i blodet, som havde fundet sted med ca. 1 times mellemrum, samt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Derudover var T blevet frakendt førerretten i 6 år.

Landsretten havde skærpet straffen til 20 dages fængsel, der blev gjort betinget, samt fastsat frakendelsestiden til 5 år. Derudover var der idømt en tillægsbøde på 4.500 kr. 

For Højesteret angik sagen i første række, om der skulle udmåles en bødestraf eller en fængselsstraf for de to gange overtrædelse af nulgrænsen i færdselslovens § 54, stk. 1, om kørsel efter indtagelse af bevidsthedspåvirkende stoffer.

Højesteret fastslog, at der på baggrund af forarbejderne til færdselsloven og bestemmelsen om absolut kumulation af bødestraffe skulle udmåles en bødestraf svarende til to måneders nettoløn for de to overtrædelser, der var til pådømmelse samtidig. Frakendelsestiden blev efter en konkret vurdering og efter princippet om modereret kumulation fastsat til 5 år. Endelig blev bødestraffen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen nedsat til det halve som følge af tiltaltes indtægtsforhold.

Højesteret stadfæstede således byrettens dom med den ændring, at frakendelsestiden blev fastsat til 5 år.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk