Hop til indhold
Højesteret

Kørsel med hash i blodet – passiv rygning 
23-03-2016 

Sag 181/2015
 

 

Dom afsagt den 23. marts 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T havde handlet uagtsomt ved at føre bil med viden om, at han var blevet massivt udsat for passiv hashrygning

T var i byretten blevet idømt en bøde på 6.600 kr. for et tilfælde af kørsel med hash i blodet. T var endvidere blevet frakendt førerretten i 3 år og 6 måneder. Landsretten stadfæstede afgø­relsen med den ændring, at straffen blev skærpet til en bøde på 15.500 kr. Landsretten fandt, at kørslen med et THC-indhold i blodet over bagatelgrænsen kunne tilregnes T som uagtsomt, uanset om det efter hans forklaring lagdes til grund, at han ikke forud for kørslen havde røget hash, men flere gange havde opholdt sig i rygekabiner, hvor han var klar over, at der blev rø­get meget hash.

For Højesteret angik sagen, om det var med rette, at landsretten havde vurderet, at Ts kørsel med THC i blodet over bagatelgrænsen kunne tilregnes ham som uagtsomt. Der var endvidere spørgsmål om strafudmålingen og længden af frakendelsestiden.

Højesteret lagde til grund, at overskridelse af bagatelgrænsen kan skyldes ophold i rum, hvor andre ryger hash, men at der kræves en massiv udsættelse for andres hashrygning, før græn­sen overskrides. I det foreliggende tilfælde fandt Højesteret, at T havde handlet uagtsomt ved med viden om sin massive udsættelse for andres hashrygning at have ført bil som sket. T var derfor skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1.

Højesteret fandt hverken grundlag for at nedsætte bødestraffen eller frakendelsestiden. 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk