Hop til indhold
Højesteret

Københavns Lufthavn 
29-09-2015 

Sag 109/2014
 

Dom afsagt den 29. september 2015

 

Airport Terminal A ApS
mod
Transport- og bygningsministeren og Trafik- og Byggestyrelsen

Biintervenient: Københavns Lufthavne A/S

 

Spørgsmål om den gældende luftfartsregulering er til hinder for etablering af en konkurrerende passagerterminal i Københavns Lufthavn

Terminal A ønskede at leje et jordstykke af Københavns Lufthavne A/S for at anlægge en konkurrerende passagerterminal. Københavns Lufthavne A/S afslog at udleje, hvorefter Terminal A indbragte spørgsmålet for konkurrencemyndighederne.

I forbindelse med konkurrencemyndighedernes behandling af sagen, blev transport- og bygningsministeren hørt. Ministeren traf den 10. juli 2015 en endelig afgørelse, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2. Efter denne bestemmelse gælder bl.a. konkurrencelovens regler om forbud mod at misbruge en dominerende stilling ikke, hvis en sådan konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Da ministeren fandt, at dette var tilfældet, påstod Terminal A ministerens afgørelse ophævet.

Højesteret udtalte bl.a., at den gældende luftfartslovgivning er baseret på, at der består et to-parts­forhold dels mellem staten på den ene side og indehaveren af tilladelsen til at drive offentlig lufthavn på den anden side, dels mellem den pågældende indehaver på den ene side og luft­havnsbrugerne på den anden side. I lyset heraf må den meddelte tilladelse til at drive Køben­havns Lufthavn da også anses for at indebære, at der er én tilladelsesindehaver, som ejer, dri­ver og eventuelt udbygger Københavns Lufthavn, og som til gengæld skal overholde omfat­tende forpligtelser med hensyn til lufthavnens drift, kapacitet og infrastruktur. Overholder indehaveren ikke disse forpligtelser, kan der gives pålæg, og tilladelsen kan i sidste ende ind­drages.

Højesteret fandt endvidere, at takstbestemmelserne for Københavns Lufthavn ikke indeholdt en undtagelse for en situation med en konkurrerende passagerterminal i lufthavnen, og at Ter­minal A derfor ikke ville have mulighed for at oppebære lufthavnstakster. Højesteret kunne derfor tiltræde, at Københavns Lufthavne A/S’ afslag på at give Ter­minal A adgang til et areal med henblik på at etablere en konkurrerende passagerterminal var en nødvendig følge af offentlig regulering, og at dette i øvrigt var i overensstemmelse med EU-retten.

Landsretten havde afvist sagen, da der på tidspunktet for landsretten behandling af sagen endnu ikke var truffet en endelig forvaltningsafgørelse.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

   

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk