Hop til indhold
Højesteret

Kæresag afvist som følge af manglende retlig interesse 
08-06-2017 

Sag 33/2017
 

Kendelse afsagt den 7. juni 2017   

 

Kurator i X ApS under konkurs
mod
A

 

Kæresag om en ensidig indhentet erklæring afvist som følge af manglende retlig interesse

Under forberedelse af en konkurskarantænesag for skifteretten fremlagde den forhenværende direktør A en erklæring udarbejdet af hans revisor, der var indhentet efter, at skifteretten havde besluttet at ind­lede konkurskarantænesagen. Kurator protesterede mod fremlæggelse af erklæringen. Byret og lands­ret tillod bilaget frem­lagt. Konkurskarantænesagen blev behandlet ved skifteretten, og sagen blev opta­get til kendelse. Proces­bevillingsnævnet meddelte den 26. januar 2017 kurator tilladelse til kære til Højesteret af lands­rettens kendel­se om fremlæggelse af erklæringen.

Højesteret lagde vægt på, at A ved skifterettens kendelse af 8. februar 2017 blev frifundet for konkurs­karantæne. Kurator havde ikke kæret afgørelsen, der derfor var endelig. Herefter fandtes kurator i X ApS under kon­kurs ikke at have en konkret og aktuel retlig interesse i at få prøvet, om det var med rette, at landsretten ved kendel­se af 25. novem­ber 2016 tillod, at bilaget blev fremlagt under sagen om konkurskarantæne. Højesteret afviste der­for kæresagen.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk