Hop til indhold
Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
19-02-2016 

Sag 248/2015
 

Kendelse afsagt den 19. februar 2016   


A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv.


Kære af afslag på fri proces krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

Sagen angik forståelsen af bestemmelsen i retsplejelovens § 389 a, hvorefter kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, ikke kan kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

A havde søgt om fri proces til en sag om bopæl for to af sine børn. Landsretten havde ved flere tidligere afgørelser stadfæstet byrettens afgørelser om, at Statsforvaltningens afvisning af tidligere sager i medfør af forældreansvarslovens § 39 var berettiget. Byretten afviste en ny anmodning om fri proces i sommeren 2015, idet retten fandt det åbenbart, at A ikke ville få medhold i sagen, og at hun derfor ikke kunne få fri proces, jf. retsplejelovens § 327, stk. 5. A kærede denne afgørelse til landsretten, som afviste kæremålet med henvisning til, at afgørelsen var omfattet af retsplejelovens § 389 a, og at der ikke forelå kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Med henvisning til Højesterets kendelse af 23. april 2015 (UfR 2015.2540) udtalte Højesteret, at retsplejelovens § 389 a som udgangspunkt afgrænses ud fra et tidsmæssigt kriterium, således at den som udgangspunkt afskærer fri kære af kendelser og beslutninger, der træffes under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, også selv om afgørelsen ikke kan siges at vedrøre sagsforberedelsen eller hovedforhandlingen som sådan. Afgørelsen var truffet under forberedelsen af en civil sag og kunne således som udgangspunkt ikke kæres frit. Højesteret fandt ikke holdepunkter for at fravige dette udgangspunkt.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens afvisning af kæremålet.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 22-02-2016 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk