Hop til indhold
Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
22-08-2019 

Sag BS-20431/2019
 

Kendelse afsagt den 21. august 2019

 

A A/S
mod
B K/S under konkurs

 

Byrettens afgørelse om at frigive en sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger kunne kun kæres med Proces­bevillingsnævnets tilladelse

B K/S havde som betingelse for genoptagelse af en sag mod A A/S stillet sikkerhed for sags­­­omkostninger. Da B gik konkurs, og konkursboet ikke ind­trå­dte i sagen, afvi­ste by­retten gen­optagelsen og traf samtidig afgørelse om at frigive den stil­lede sikkerhed til konkursboet.

A kærede afgørelsen om at frigive sikkerhedsstillelsen til landsretten, som ved en flertalsaf­gø­relse afviste kæremålet, idet Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære ik­ke forelå.

Sagen angik for Højesteret, om kære af byrettens afgørelse krævede Procesbevillingsnævnets til­ladelse, således at landsretten var berettiget til at afvise kæremålet.

Højesteret var enig i landsrettens flertals begrundelse og resultat, hvorefter byrettens afgørelse om at frigive sikkerhedsstillelsen måtte anses for truffet under sagens forberedelse. Afgø­rel­sen kunne derfor ikke kæres til landsretten uden Pro­cesbevillingsnævnets tilladelse.

Landsrettens flertal var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk