Hop til indhold
Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
24-07-2017 

Sag 29/2017
 

Kendelse afsagt den 21. juli 2017   

 

Advokat Leif Nielsen kærer Vestre Landsrets afgørelse om afvisning af et kæremål i sagen:

A
mod
Ankestyrelsen

Byrettens afgørelse om at beskikke en advokat med rejseforbehold kunne ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 389 a

En advokat var ved byretten blevet beskikket for A i en sag om anbringelse uden for hjemmet af A’s barn. Beskikkelsen skete på betingelse af, at advokaten frafaldt krav mod statskassen om godtgørelse af rejseudgifter (rejseforbehold). Advokaten påklagede denne afgørelse til Vestre Landsret, der afviste kæremålet i medfør af retsplejelovens § 389 a, idet Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære ikke forelå.

Højesteret udtalte, at kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlin­gen eller dennes forberedelse, ikke kan kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelo­vens § 389 a. Afgørelsen om rejseforbehold i forhold til den beskikkede advokat var truffet under sa­gens forberedelse.

Højesteret fandt, at der hverken i ordlyden af § 389 a eller forarbejderne hertil er holdepunkter for, at en afgørelse om rejseforbehold i forhold til en beskikket advokat skulle være undtaget fra den be­grænsning i kæreadgangen, der gælder i forhold til afgørelser, der træffes under sagens forberedelse.

L æs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk