Hop til indhold
Højesteret

Kæreafgift 
15-10-2013 

Sag 201/2013
 

Kendelse afsagt den 11. oktober 2013    

 

Rune Nejst Lørup
mod
TV2/Danmark

 

Et kæremål kunne ikke bortfalde som følge af manglende betaling af retsafgift, da landsretten ikke havde godtgjort, at et påkrav om betaling var kommet frem.

Retten på Frederiksberg havde truffet afgørelse om at henvise en sag om fogedforbud til Retten i Odense. Afgørelsen blev kæret til Østre Landsret, og der blev ikke indbetalt kæreafgift under henvisning til, at kæremålet efter reglerne om fri proces var afgiftsfrit. Landsretten traf beslutning om, at kæremålet måtte anses som bortfaldet, idet kæremålet var afgiftspligtigt, og da Rune Nejst Lørups advokat telefonisk var anmodet om indbetaling af afgiften.

Advokaten anmodede herefter landsretten om at genoptage kæremålet med henvisning til, at kæremålet ikke efter retsafgiftsloven kunne anses som bortfaldet, idet han ikke havde modtaget et påkrav om betaling. I denne forbindelse blev kæreafgiften indbetalt. Østre Landsret afviste anmodningen om genoptagelse.

Højesteret ophævede landsrettens kendelse om bortfald af kæremålet og hjemviste sagen til fornyet behandling ved landsretten. Højesteret lagde vægt på, at det er en forudsætning for at lade en anmodning om en retshandling bortfalde som følge af manglende betaling af retsafgift, at der er fremsat påkrav. Efter de modstridende oplysninger om telefonsamtalen, fandt Højesteret det ikke godtgjort, at påkravet var kommet frem.

Højesteret behandlede endvidere et spørgsmål om retlig interesse.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk