Hop til indhold
Højesteret

Kære af byretsdom afvist 
05-12-2014 

Sag 131/2014
 

Kendelse afsagt den 3. december 2014

 

Jumbo Stillads A/S
mod
Logicon Nordic A/S

 

Byrettens dom kunne ikke kæres, og der var ikke grundlag for at anse kæreskrift for en ankestævning

Retten i Kolding havde afsagt dom om frifindelse i en sag, hvor Jumbo Stillads A/S havde nedlagt påstand om at have søgsmålskompetence i sagen. Jumbo Stillads A/S kærede afgørelsen til landsretten, men anførte i sit følgebrev til kæreskriftet bl.a., at dommen efter Jumbo Stillads A/S’s opfattelse skulle kæres, subsidiært at retsmidlet var anke. Af kæreskriftet fremgik bl.a., at kæreskriftet skulle opfattes som en ankestævning, hvis landsretten måtte være af den mening, at retsmidlet var anke. Landsretten afviste kæremålet, idet landsretten bl.a. anførte, at byrettens dom ikke kunne indbringes for landsretten ved kære, og at kæreskriftet ikke kunne betragtes som en ankestævning.

Højesteret fastslog, at byrettens dom ikke kunne indbringes for landsretten ved kære, og Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens afgørelse om ikke at betragte kæreskriftet for en ankestævning.   

Landsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk