Hop til indhold
Højesteret

I salgssummen for en lejerettighed kunne fradrages udgifter til nedrivning af bygninger 
31-05-2011 

Sag 263/2009

Dom afsagt den 31. maj 2011.

Skagerrak Fiskeeksport A/S (A)
mod
Skatteministeriet (S)

I aftale om salg af lejerettighed indgik en betingelse om, at sælger skulle rydde det lejede areal for bygninger. Udgifterne herved kunne fradrages ved opgørelse af fortjenesten.

Skagerrak Fiskeeksport (A) solgte i 2005 til Color Line Danmark (B) sine lejerettigheder til tre arealer, som A lejede i henhold til aftaler indgået med Hirtshals Havneråd. A var efter lejeaftalerne forpligtet til at rydde grundene for bygninger ved lejemålets ophør. Ved salg af lejerettigheden forpligtede A sig over for B til at rydde arealerne. Nedrivningsarbejdet blev foretaget i 2006, og B overtog lejemålet pr. 1. april 2006. Ved den efterfølgende beregning af A’s skattepligtige fortjeneste godkendte skattemyndighederne ikke, at A i afståelsessummen kunne fradrage udgifterne til nedrivning af bygningerne, hvilket både Landsskatteretten og landsretten tiltrådte.

A gjorde for Højesteret gældende, at nedrivningsudgifterne var en forudsætning for at opnå den fulde afståelsessum, hvorfor de ud fra en nettoavancebetragtning skulle fradrages i afståelsessummen, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 6, at udgifterne måtte sidestilles med handelsomkostninger, som er en direkte følge af salgsaftalen, og som efter fast praksis kan fratrækkes, og at udgifterne var en del af anskaffelsessummen og kunne fratrækkes som en efterfølgende forbedringsudgift på samme måde som ved opgørelsen af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom. Subsidiært anførte A, at udgiften iht. praksis kunne fratrækkes efter statsskattelovens § 6, og at udgiften udgjorde et fradragsberettiget driftstab.

S gjorde heroverfor bl.a. gældende, at intet andet end den kontantomregnede salgssum indgik i A’s fortjeneste, og at de yderligere udgifter ikke kunne sidestilles med handelsomkostninger, at bygningerne ikke indgik i salget af lejerettigheden, hvorfor en nedrivning heraf heller ikke derfor kunne få indflydelse på opgørelsen af A’s fortjeneste, og at afskrivningsloven gør udtømmende op med adgangen til fradragsret ved nedrivning af bygninger. Et fradrag havde heller ikke hjemmel i statsskattelovens § 6, ligesom der ikke var tale om et driftstab, da udgiften ikke var uforudset.

Højesteret henviste til afskrivningslovens § 40, stk. 6, hvorefter en fortjeneste ved salg af en lejerettighed skal opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Højesteret udtalte, at da A ved salget af lejerettigheden tillige havde påtaget sig en pligt til inden overdragelsesdagen at foranstalte og betale for, at bygningerne på det lejede areal blev revet ned, måtte afståelsessummen anses for aftalt under hensyn til, at beløbet tillige skulle dække A’s omkostninger til opfyldelse af forpligtelsen. A kunne derfor fradrage udgiften ved opgørelsen af fortjenesten ved salget af lejerettigheden.

Med dissens ændrede Højesteret dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 31-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk