Hop til indhold
Højesteret

Interessenter kunne ikke lægge honorar for rådgivning om prioritering til den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for en bygning. 
13-12-2010 

Sag 270/2009

Dom afsagt den 13. december 2010

Jørgen Chemnitz,
Jørgen Svendsen-Tune,
Kim Kruse Hallengreen,
Frank Bech,
Kirsten Riising Andersen og
Andreas Sondum
(advokat Arne Møllin Ottosen for alle)
mod
Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Interessenter kunne ikke lægge honorar for rådgivning om prioritering til den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for en bygning.

I 2001 købte I/S Peculium en ejendom, der skulle anvendes til udlejning. Efter købet søgte selskabet rådgivning hos Nimbus Holding ApS om belåningen af ejendommen, og interessentskabet betalte honorar herfor med 500.325 kr. Dette beløb ønskede interessenterne at tillægge ejendommens anskaffelsessum ved beregning af grundlaget for deres skattemæssige afskrivninger.

Skatteankenævnet fandt, at beløbet hverken kunne fradrages eller afskrives, hvorimod Landsskatteretten fandt, at beløbet kunne afskrives som en del af anskaffelsessummen for bygningen.

For Højesteret var spørgsmålet alene, om honoraret kunne indgå i grundlaget for interessenternes skattemæssige afskrivninger. Interessenterne gjorde bl.a. gældende, at der de relevante indkomstår var en praksis, hvorefter denne type udgifter kunne tillægges anskaffelsessummen ved beregning af afskrivninger. Skatteministeriet anførte, at udgiften til konsulentbistand ikke var knyttet direkte til erhvervelsen af ejendommen og derfor ikke indgår i det afskrivningsberettigede beløb. Endvidere har der ikke tidligere været en praksis, hvorefter sådanne udgifter kunne tillægges den afskrivningsberettigede købesum for bygninger.

Højesteret fandt, at udgiften til rådgivning om finansiering ved ejendomskøb ikke har tilknytning til selve købet af ejendommen, og derfor ikke kan tillægges købesummen ved beregning af skattemæssige afskrivninger. Højesteret fandt det endvidere ikke godtgjort, at der tidligere har været en praksis, hvorefter denne type udgifter kan indgå i beregningsgrundlaget for afskrivninger.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 15-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk