Hop til indhold
Højesteret

Inhabilitet og aktindsigt i straffesag 
17-09-2015 

Sag 256/2014
  

 

Dom afsagt den 17. september 2015

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Straffesag skulle ikke hjemvises til fornyet behandling trods inhabilitet hos forsvareren. Nægtelse af aktindsigt var ikke en rettergangsfejl. 

T var i byretten dømt for seksualforbrydelser mod sin datter. Det var under sagen oplyst, at datteren i to tidligere tilfælde havde indgivet lignende anklager mod andre mænd. Inden ho­vedforhandlingen i landsretten anmodede forsvareren landsretten om at pålægge statsadvoka­ten at fremlægge yderligere beviser, herunder oplysninger om eventuelle nye politianmeldel­ser vedrørende seksuelle overgreb indgivet af datteren efter byretsdommen. Landsretten imø­dekom ikke anmodningen, og byrettens dom blev stadfæstet.

Inden hovedforhandlingen i Højesteret blev forsvareren afbeskikket på grund af inhabilitet. Forsvareren havde tidligere været bistandsadvokat for datteren i en anden sag om seksualfor­brydelser. For Højesteret var spørgsmålet, om sagen skulle hjemvises til fornyet behandling på grund af forsvarerens inhabilitet, og om sagen skulle hjemvises til fornyet behandling på grund af landsrettens nægtelse af aktindsigt.

Højesteret kom frem til, at der ikke skulle ske hjemvisning på grund af forsvarerens inhabili­tet, da der ikke var grundlag for at antage, at beskikkelse af en anden forsvarer kunne have medført, at sagen fik et andet udfald. Derudover var der også et hensyn at tage til datteren, som ikke ønskede, at sagen skulle hjemvises.

Højesteret kom endvidere frem til, at det ikke kunne anses som en rettergangsfejl, at lands­retten nægtede aktindsigt i eventuelle politianmeldelser, som datteren måtte have indgivet efter byrettens dom. Det måtte tages i betragtning, at materialet ikke kunne kaste lys over de begivenheder, som T var tiltalt for. Derudover havde forsvaret haft adgang til de to tidligere sager angående seksualforbrydelser, som var anmeldt af datteren, og til vidneførsel om datte­rens konkrete troværdighed.

  Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk