Hop til indhold
Højesteret

Ingen erstatning for omsætningstab i forbindelse med åbning af Bilka-varehus 
18-05-2010 

Sag 430/2008
 

Dom afsagt den 18. maj 2010.

 

Coop Danmark A/S,
P. E. A. ApS og
Vich 4249 A/S
mod
Horsens Kommune
og
Naturklagenævnet

 

Ingen erstatning for omsætningstab i forbindelse med åbning af Bilka-varehus

Horsens Kommune gav i 1999 dispensation fra en lokalplan til opførelse af et butikscenter i Horsens. Naturklagenævnet havde forinden truffet afgørelse om, at kommunen lovligt kunne dispensere fra den gældende lokalplan. På baggrund af dispensationen blev der opført og åbnet et Bilka-varehus i marts 2001. Højesteret fastslog ved dom af 22. april 2004, at dispensationen var ugyldig, idet den ikke havde hjemmel i planloven.

Ejerne af 4 dagligvarebutikker i Horsens, anlagde herefter erstatningssag mod både Horsens Kommune og Naturklagenævnet. Ejerne ville have erstatning for det omsætningstab, som de mente at have lidt som følge af kommunens ugyldige dispensation fra lokalplanen.

Højesteret udtalte, at i en sag som den foreliggende, hvor en myndig­hed ved en ugyldig forvaltningsakt har meddelt en tilla­delse, og andre end adressaten rejser krav om erstatning, er det en forudsætning for erstatning, at den individu­elle interesse, der begrunder kravet, indgår blandt de inte­resser, som den pågældende lovgivning har til formål at varetage, eller at der foreligger klare fejl, der sammen med sagens øvrige omstændigheder undtagelsesvis kan føre til erstatningsretlig beskyttelse.

Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering, hvorefter butiksejernes interesse i, at de­res dagligvarebutikker i Horsens ikke blev påført konkur­rence fra Bilka, ikke indgår blandt de interesser, som planloven, herunder reglerne om planlægning til butiks­formål, skal varetage. Det er planlovens overordnede formål at varetage samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Planlægning til butiksformål skal blandt andet fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer, sikre tilgængelighed for alle trafikanter og fremme en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur.

Højesteret fandt, at der ikke ved Naturkla­genævnets og kommunens afgørelser, herunder ved kommunens sagsbehandling, var begået så­danne fejl, at der kunne blive tale om erstatningsansvar.

Højesteret bemærkede i øvrigt, at sagsøgerne på bag­grund af lokalplanen måtte forvente, at der kunne etableres et butikscenter med et stort supermarked, som ville påføre dem konkurrence.

Læs hele dommen

 

Landsretten var nået til samme resultat.  

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk