Hop til indhold
Højesteret

Ikke tilbagevirkende kraft 
10-09-2015 

Sag 205/2014
 

Dom afsagt den 10. september 2015

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

Kommunes afgørelse truffet ved en såkaldt ”anden aktør” var ugyldig, og en senere gyldigt truffet afgørelse havde ikke tilbagevirkende kraft

En kommune traf i december 2009 afgørelse om, at A’s ret til sygedagpenge ophørte den 31. december 2009 i overensstemmelse med bestemmelsen om varighedsbegrænsning i sygedagpengeloven. Denne afgørelse var imidlertid ugyldig, fordi afgørelsen var truffet af en medarbejder ansat ved Falck Jobservice som led i denne virksomheds partnerskabsaftale med kommunen.

Først i november 2010 blev der truffet en gyldig afgørelse om, at der ikke var grundlag for at forlænge sygedagpengeperioden. Afgørelsen gik imidlertid ud på at standse udbetalingen ikke kun med virkning for fremtiden, men allerede fra den 31. december 2009.

Højesteret fastslog, at der ikke efter sygedagpengeloven eller efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger var grundlag for at tillægge afgørelsen virkning tilbage fra den 31. december 2009.

Da 2009-afgørelsen var uden retsvirkninger som følge af kompetencemangel, fastslog Højesteret endvidere, at den opfattelse, som indholdet af afgørelsen kunne have bibragt A om hendes retsstilling, var uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt myndighederne kunne beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge kunne ophøre med virkning fra et tidspunkt forud for 2010-afgørelsen. Der var således heller ikke som følge af en hensyntagen til A´s forventninger grundlag for at tillægge afgørelsen tilbagevirkende kraft.

Landsretten var nået til det modsatte resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk