Hop til indhold
Højesteret

Ikke samfundstjeneste i sag om moms- og skattesvig 
11-01-2017 

Sag 210/2016
 

Dom afsagt den 11. januar 2017

 
Anklagemyndigheden
mod
T


Der var ikke grundlag for at gøre dom for momssvig og grov skattesvig i et andengangstilfælde helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste

T var fundet skyldig i bl.a. momssvig og grov skattesvig, hvorved han i 2011 og 2012 havde unddraget statskassen for ca. 1,2 mio. kr. Straffen var fastsat til 1 års fængsel. T var i 2005 idømt fængsel i 40 dage for ligeartet kriminalitet, hvor det unddragne beløb udgjorde ca. 280.000 kr.

Sagen angik for Højesteret navnlig, om der var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste. Der var efter tidligere retspraksis som udgangspunkt ikke grundlag for at anvende betinget dom, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, som straf for forsætlig skattesvig, men af forarbejderne til en ændring af reglerne om samfundstjeneste i 2015 fremgik, at der ikke var grundlag for fortsat at udvise særlig tilbageholdenhed med at anvende samfundstjeneste i sådanne sager. Det fremgik videre af forarbejderne, at straffen efter omstændighederne også kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, hvis tiltalte tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, idet der måtte foretages en samlet vurdering af dels grovheden af den nu foreliggende kriminalitet som udtrykt ved længden af fængselsstraffen, dels omfanget og alvoren af den tidligere kriminalitet. Herudover kunne det indgå, hvor lang tid der var gået siden den tidligere kriminalitet.

Højesteret tiltrådte, at straffen var fastsat til fængsel i 1 år. Henset til, at T nu var dømt for at have unddraget statskassen et betydeligt beløb ved moms- og skattesvig, og at han i 2005 var idømt fængsel i 40 dage for ligeartet kriminalitet, tiltrådte Højesteret endvidere, at der uanset Ts gode personlige forhold ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom. 


  Læs hele dommen

 Læs landsretten dom

 Læs byrettens dom

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk