Hop til indhold
Højesteret

Ikke retlig interesse 
09-10-2015 

Sag 132/2015
 

Kendelse afsagt 21. september 2015   

 

A
mod
B

 

Kæresag om retsplejelovens § 389 a ophævet af Højesteret på grund af manglende retlig interesse  

Under en verserende sag mellem A og B om skilsmisse og forældremyndighed havde byretten truffet en midlertidig afgørelse om at tillægge B forældremyndigheden over parternes tre fælles børn. Byrettens midlertidige afgørelse ophørte efter reglerne i forældreansvarsloven, når en endelig afgørelse af forældremyndighedsspørgsmålet kunne fuldbyrdes.

A kærede byrettens midlertidige afgørelse til landsretten uden at indhente tilladelse fra Procesbevillingsnævnet efter retsplejelovens § 389 a. Landsretten afviste kæren på grund af den manglende tilladelse. B kærede herefter – med Procesbevillingsnævnets tilladelse – landsrettens afvisning til Højesteret. B påstod, at kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a ikke finder anvendelse på midlertidige afgørelser om forældremyndighed.

Byretten havde i mellemtiden afsagt dom i sagen om forældremyndighedsspørgsmålet. Dommen var først anket til landsretten efter fuldbyrdelsesfristens udløb, og Højesteret ophævede derfor kæremålet, idet A ikke længere havde retlig interesse heri.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk