Hop til indhold
Højesteret

Ikke regresadgang. Fradrag for selvrisiko 
28-06-2013 

Sag 282/2011

Dom afsagt den 28. juni 2013


Tryg Forsikring A/S
mod
Aarhus Kommune


En kommune, der havde udbetalt sygedagpenge, havde ikke regresadgang mod et forsikringsselskab. Ved skadevolders konkurs mv. er et forsikringsselskab ikke afskåret fra at gøre de samme indsigelser gældende over for skadelidte som over for skadevolder, herunder vedrørende fradrag for selvrisiko

Da arbejdsskaden indtraf, var arbejdstageren udlejet til Aarhus Værft A/S. Værftet, der senere gik konkurs, havde tegnet ansvarsforsikring i Tryg Forsikring A/S.

Højesteret fandt, at arbejdsgiverbegrebet i sygedagpengelovens § 78 må forstås i overensstemmelse med arbejdsgiverbegrebet i arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsgiverbegrebet i arbejdsskadesikringsloven omfatter efter praksis også arbejdsgivere, der beskæftiger vikarer, når arbejdsgiveren har arbejdsgiverbeføjelser, herunder instruktionsbeføjelse over for vikaren. Værftet var derfor omfattet af arbejdsgiverbegrebet, og Aarhus Kommune havde herefter ikke noget regreskrav mod Tryg Forsikring.

Højesteret udtalte endvidere, at udtrykket ”det fulde krav” i forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, 2. pkt., må forstås således, at den nedsættelse af skadelidtes krav, som kan finde sted som følge af skadevolders konkurs mv., ikke skal medføre nedsættelse af det krav, som skadelidte kan rette mod forsikringsselskabet. Udtrykket indebærer imidlertid ikke, at forsikringsselskabet i tilfælde af skadevolders konkurs mv. er afskåret fra at gøre de samme indsigelser gældende over for skadelidte som over for skadevolder, herunder at kravet skal nedsættes som følge af, at skadevolder har påtaget sig en selvrisiko.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 28-06-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk