Hop til indhold
Højesteret

Ikke produktansvar for skade på skibsmotorer 
13-09-2017 

Sag 199/2016
 

Dom afsagt den 13. september 2017

 

MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland
mod
J. Lauritzen A/S
og
J. Lauritzen Singapore Pte. Ltd.

 

Om skade på skibsmotorer var skade på selve de defekte produkter (selvbeskadigelse)

Sagen angik, om Lauritzen kunne kræve erstatning hos MAN for tab som følge af slidskader på skibsmotorer, som MAN havde leveret i forbindelse med Lauritzens aftale med et værft om nybygning af syv skibe.

Spørgsmålet var i første række, om den skade på skibsmotorerne, som Lauritzen påstod var forårsaget af cylindersmøreoliesystemet Alpha Lube, måtte anses som en produktskade eller som en skade på selve det defekte produkt (selvbeskadigelse). Højesteret udtalte – med henvisning til højesteretspraksis på området – at det afgørende for, om der foreligger produktskade, er, hvad der må anses som solgt som en enhed til skadelidte af dennes medkontrahent.

Det var i sagen gjort gældende, at vurderingen af, om der forelå produktskade, skulle foretages i forhold til skibsmotorerne, som MAN solgte til værftet. Højesteret fandt, at skibsmotorerne med det tilhørende cylindersmøreoliesystem måtte anses for og solgt som en enhed. De konstaterede skader på skibsmotorerne var således – i det omfang de måtte skyldes en defekt i Alpha Lube-systemet – en skade på selve det produkt, MAN havde solgt til værftet. Skaderne måtte dermed i givet fald anses som et udslag af en køberetlig mangel ved skibsmotorerne og ikke som en produktskade på disse. Lauritzen kunne derfor ikke kræve sine tab erstattet efter de i retspraksis udviklede regler om produktansvar.

Højesteret fandt det endvidere ikke godtgjort, at MAN havde udvist forhold, som gav grundlag for i medfør af principperne om direkte krav at pålægge MAN et erstatningsansvar.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk