Hop til indhold
Højesteret

Ikke krav på tilbageskødning af ejendom. 
09-09-2011 

Sag 316/2008
 

Dom afsagt den 9. september 2011.

 

Hørsholm Kommune
mod
Sct. Georgs Fonden

 

Ikke krav på tilbageskødning af ejendom. Ikke aflysning af deklaration herom.  

I 1968 overdrog Hørsholm Kommune vederlagsfrit en ejendom til Sct. Georgs Fonden. Det var en betingelse for overdragelsen, at Sct. Georgs Gilderne drev børneinstitution på ejendommen. Det fremgik af en servitut i skødet bl.a., at fonden med 5 års varsel, dog tidligst år 2050, vederlagsfrit skulle tilbageskøde ejendommen. Herudover var fonden forpligtet til vederlagsfrit at tilbageskøde ejendommen i visse tilfælde, herunder hvis børneinstitutionen efter kommunalbestyrelsens skøn ikke blev drevet på fuldt forsvarlig måde.

Børneinstitutionen på ejendommen blev drevet i henhold til en driftsoverenskomst mellem kommunen og den selvejende institution Sct. Georgs Børnegård i Hørsholm Kommune. I september 2003 anmeldte Sct. Georgs Fonden betalingsstandsning. I oktober 2003 ophævede kommunen driftsoverenskomsten for børneinstitutionen og krævede ejendommen tilbageskødet under henvisning til, at kommunen ikke fandt, at børneinstitutionen blev drevet på fuldt forsvarlig måde. Kommunen henviste bl.a. til alvorlige likviditetsmæssige problemer som følge af betalingsstandsningen og væsentlige uregelmæssigheder i administrationen. Kommunen overtog driften af børneinstitutionen fra den 1. november 2003.

Spørgsmålet var i første række, om det var med føje, at Hørsholm Kommune havde antaget, at driften af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde, således at kommunen med henvisning hertil havde været berettiget til at kræve ejendommen tilbageskødet. Hvis dette spørgsmål blev besvaret benægtende, skulle Højesteret endvidere tage stilling til, om kommunens således uberettigede overtagelse af driften af børneinstitutionen skulle føre til, at deklarationen om tilbageskødning skulle aflyses.

Højesteret frifandt fonden for kommunens påstand om tilbageskødning af ejendommen og fastslog på baggrund af en påstand fra fonden, at kommunen skulle fraflytte ejendommen senest den 1. juli 2012. Højesteret frifandt kommunen for fondens påstand om at lade deklarationen om tilbageskødning aflyse på ejendommen.

Efter en gennemgang og vurdering af bevisførelsen vedrørende en række faktiske omstændigheder i relation til driften af børneinstitutionen udtalte Højesteret bl.a., at kommunen ikke havde haft føje til at antage, at Sct. Georgs Børnegårds drift af børneinstitutionen ikke skete på fuldt forsvarlig måde. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at bestyrelsen for børnegården ikke havde anfægtet kommunens ophævelse af driftsoverenskomsten.

Landsretten var nået til samme resultat for så vidt angik kravet om tilbageskødning, men til et andet resultat for så vidt angik kravet om aflysning af deklarationen.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 09-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk