Hop til indhold
Højesteret

Ikke krænkelse af forbuddet mod dobbelt straf – ”ne bis in idem” 
30-01-2009 

Sag 294/2008
 

Dom afsagt den 30. januar 2009.


Rigsadvokaten
mod
T


Ikke krænkelse af forbuddet mod dobbelt straf – ”ne bis in idem”

T var landmand og holdt kvæg. Ved et kontrolbesøg konstaterede Plantedirektoratet en række overtrædelser af reglerne for mærkning og registrering af kvæg. Disse overtrædelser førte blandt andet til, at Fødevarestyrelsen sendte T et administrativt bødeforelæg på 7.000 kr., som T ikke vedtog, og som blev til genstand for den foreliggende straffesag. De samme overtrædelser medførte tillige, at Direktoratet for FødevareErhverv traf afgørelse om nedsættelse af T’s landbrugsstøtte for det år, hvor overtrædelserne var konstateret. Nedsættelsen af T’s landbrugsstøtte var på 5 % svarende til 9.454,51 kr. Afgørelsen om nedsættelse af landbrugsstøtten blev truffet under henvisning til reglerne om krydsoverensstemmelse, hvorefter der skal være sammenhæng mellem udbetalingen af direkte støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed og dyrevelfærd.  Disse regler fremgår bl.a. af Kommissionens forordning nr. 796 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende bl.a. krydsoverensstemmelse.

T gjorde under henvisning til den nedsatte landbrugsstøtte gældende, at domfældelse ville være i strid med den strafferetlige grundsætning om, at ingen kan straffes to gange for samme forhold – ”ne bis in idem”.

Højesteret idømte T en bøde på 7.000 kr. Højesteret udtalte bl.a., at uanset at størrelsen af det beløb, hvormed landbrugsstøtten blev nedsat, var fastsat ud fra en vurdering af overtrædelsens alvor, omfang og varighed, kunne nedsættelsen ikke anses som eller sidestilles med en strafferetlig sanktion med den konsekvens, at ”ne bis in idem” princippet var tilsidesat, jf. herved artikel 4 i Tillægsprotokol 7 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. (Dissens for så vidt angik begrundelsen).

Landsretten var nået til det samme resultat.

Til top Sidst opdateret: 30-01-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk