Hop til indhold
Højesteret

Ikke inhabilitet hos sagkyndig dommer og skønsmand 
14-01-2014 

Sag 279/2012
 

Kendelse afsagt den 14. januar 2014.

Weibel Scientific A/S
mod
Nordisk Flyforsikringsgruppe

En sagkyndig dommer og en skønsmand, som begge var medlemmer af Rådet for Større Flysikkerhed, var ikke inhabile i en sag mellem en flyejer og et forsikringsselskab vedrørende et flyhavari

I forbindelse med behandlingen af ankesagen for Højesteret gjorde appellanten gældende, at en sagkyndig dommer, der var luftkaptajn, og en skønmand, der var meteorolog, havde været inhabile til at deltage i sagen ved landsretten, bl.a. fordi de begge gennem en årrække havde været medlemmer af Rådet for Større Flyvesikkerhed.

Højesteret fandt, at den sagkyndige dommers medlemskab af rådet og hans arbejde for varetagelsen af almeninteressen i flyvesikkerhed ikke i sig selv medførte, at der kunne rejses tvivl om hans fuldstændige upartiskhed, og der var ikke i øvrigt omstændigheder, som kunne føre til, at han måtte anses for inhabil.

Tilsvarende forelå der heller ikke forhold, som indebar, at skønsmanden havde været inhabil til at virke som skønsmand i landsretten.

Sagen blev derfor fremmet til realitetsbehandling i Højesteret.

 Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret: 14-01-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk